Visjon og verdiar

Alle tilsette i barnehagane våre har fokus på vår felles visjon "det beste for barnet". Me ønsker å gje barna gode og trygge opplevingar, ut i frå deira eigne føresetnadar og eiga utvikling. 

Barnehagane sine felles verdiar er "Respekt, Omsorg og Tryggleik = ROT". 

Me vil gje barna røter: 

  • gjere ei trygge på seg sjølv og i samspel med andre
  • vere med å gje eit positivt grunnlag for danning og utvikling

Vår visjon og våre verdiar er barnehagane si ledestjerne i det daglege arbeidet, både i forhold til det me seier, gjer og vektlegg i eit dagleg samspel med barna, foreldra og medarbeidarar.