Prisar

Betalingssatsane vert fastsett av kommunestyret i den årlege budsjettbehandlinga. Makspris for ein barnehageplass kan ikkje vere høgare enn makspris fastsett i Stortinget sitt årlege budsjettvedtak. 

Makspris er det du betalar for full plass i barnehagen. Betaling for mat kjem i tillegg til betaling for plass.

Betalingssatsar for barnehage
Betalingssatsar frå 01.01.2021 (Uendra frå 2019) Plass Mat Sum pr. mnd.
2 dagar 1 620 135 1 755
3 dagar 2 100 200 2 300
4 dagar 2 640 265 2 905
5 dagar 3 040 330 3 370
Kjøp av enkel dag, inkl. mat 300

 

Søskenmoderasjon
Antall barn i barnehage Rabatt
1. barn Full pris
2. barn 30%
3. barn 50%
4. barn 50%


Kjøp av enkle dagar og kjøp av mat er ikkje ein del av ordninga om søskenmoderasjon.