Reglar for bruk av læringsbrett i skulane

3 Heimebruk og lading

Det er meininga at elevane skal bruka læringsbrettet heime i tilknyting til skulearbeid.

Legg merke til følgjande punkt for heimebruk:

  • Eleven ladar læringsbrettet heime og tek den med på skulen ferdig lada.
  • Ladaren skal merkast med navneetikett, den vert oppbevart heime og tas ikkje med til skulen dersom anna ikkje er avtalt.
  • Føresette er ansvarlege for kva elevane får tilgang til utanom skuletid. All bruk av skulen sitt utstyr skal til ei kvar tid vere i samsvar med skolen sitt ordensreglement.