Reglement for elevpermisjon (skulefri) i Hjelmelandsskulen

Lovtekst:

Opplæringslova § 2-11. Permisjon frå den pliktige opplæringa

Når det er forsvarleg, kan kommunen etter søknad gi den enkelte eleven permisjon i inntil to veker. Elevar som høyrer til eit trussamfunn utanfor Den norske kyrkja, har etter søknad rett til å vere borte frå skolen dei dagane trussamfunnet deira har helgedag. Det er eit vilkår for retten at foreldra sørgjer for nødvendig undervisning i permisjonstida, slik at eleven kan følgje med i den allmenne undervisninga etter at permisjonstida er ute.

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1998-07-17-61#KAPITTEL_2

 

Reglementet er gjeldande frå januar 2021