Kva kan du søkje om sjølv?

Tiltak som krev søknad og løyve som tiltakshavar kan gjera sjølv, jf. plan- og bygningslova (§20-4)

Følgjande tiltak kan du søke om sjølv:

a) Mindre tiltak på bebygd eigedom
b) Alminnelege driftsbygningar i landbruket
c) Midlertidige bygningar, konstruksjonar eller anlegg som nemnt i pbl.§ 20-1 første ledd bokstav j og som ikkje skal plasserast for lengre tidsrom enn 2 år.
d) Oppretting av grunneigedom med vidare som nemnt i pbl. §20- 1 første ledd bokstav m.
e) andre mindre tiltak som etter kommunen sitt skjønn kan utførast av tiltakshavar.

Liste over kva som blir rekna som mindre tiltak finn du i byggesaksforskrift § 3-1.

Anne Marie Bergman
Byggesaksbehandlar
E-post
Telefon 404 39 124