Bygg og anlegg har drift og vedlikehaldsansvar for dei kommunale vegane i Hjelmeland, herunder brøyting.

Filene til høgre viser prioritering av brøyting i dei ulike områda i kommunen for vintersesongen 2016/17 og 2017/18.



I budsjettvedtak for skatteåret 2018 er det gjort forlenga vedtak om generell eigedomsskatt for heile kommunen etter eigedomsskattelova § 3a. Alminnelig taksering var i 2008, ved innføring av eigedomsskatt i heile kommunen. Takstane er gjeldande i 10 år frå alminnelig taksering. Det er for 2018 vedtatt 5% auke på takstane som kontorjustering etter eigedomsskattelova § 8 A-4. Botnfrådrag er for 2018 auka til kr. 100.000 pr. godkjent boenhet for bustad eller fritidsbustad. Skattesatsane for 2018 er uendra, 2 promille for bustad- og fritidseigedomar og 7 promille for næringseigedomar/verk og bruk. Kontorjusterte takstar med 5% auke skal ikkje overstige gjeldande marknadsverdi for 2018.

Feiar


Me vil med dette informere eigarar av fritidsbustader i kommunen om at det no er innført krav om feiing og tilsyn også på fyringsanlegg i fritidsbustadar, på lik linje med bustader. Kravet har heimel i Brann- og eksplosjonsvernlova, og i forskrift om brannførebygging.


Ønsker du ein gratis objektiv energianalyse av din bustad på nett?

Matrikkellov  trådte i kraft 1.1.10, og  delingslova er då ein saga blott. Matrikkellova legg opp til andre søknadsskjema og saksbehandlingsrutiner enn delingslova når det gjeld søknadar om deling og oppmåling.

I Hjelmeland er tenester i tilknytning til kart og oppmåling lagt til plan- forvaltningsavdelinga som har sine kontorer i Vågahuset, Hjelmelandsvågen.

Ved kjøp av eigedom må ein ved tinglysing av skøyte/festekontrakt anten ha fått innvilga konsesjon, eller leggja fram eigenfråsegn som forklarar kvifor kjøpet kan skje konsesjonsfritt.
Det er unntak for kravet om eigenfråsegn for bebygde eigedommar under 2 dekar, og som er godkjent frådelt etter 1930.

RYMI

Hjelmeland kommune er med i eit interkommunalt samarbeid for renovasjon.

Hjelmeland kommune har nå innført framgangsmåte for bestilling av Nabolister. 


Kart kan nyttast til mange ulike oppgåver og aktivitetar.
 

Fann du det du leita etter?

Kontakt

Hjelmeland kommune
Vågavegen 116
4130 Hjelmeland
E-post : postmottak@hjelmeland.kommune.no
Telefon
: 51750000

Faks
: 51757070
Org.nr.
: 864979092
Opningstid
: 0830 - 1500