Hjelmeland kommunestyre vedtok i møte 12.12.2007 å innføra generell eigedomsskatt for heile kommunen med verknad frå 1.01.2008. Frå før har kommunen eigedomsskatt for verk og bruk i heile kommunen.

Feiar


Me vil med dette informere eigarar av fritidsbustader i kommunen om at det no er innført krav om feiing og tilsyn også på fyringsanlegg i fritidsbustadar, på lik linje med bustader. Kravet har heimel i Brann- og eksplosjonsvernlova, og i forskrift om brannførebygging.


Ønsker du ein gratis objektiv energianalyse av din bustad på nett?

Matrikkellov  trådte i kraft 1.1.10, og  delingslova er då ein saga blott. Matrikkellova legg opp til andre søknadsskjema og saksbehandlingsrutiner enn delingslova når det gjeld søknadar om deling og oppmåling.

I Hjelmeland er tenester i tilknytning til kart og oppmåling lagt til plan- forvaltningsavdelinga som har sine kontorer i Vågahuset, Hjelmelandsvågen.

Ved kjøp av eigedom må ein ved tinglysing av skøyte/festekontrakt anten ha fått innvilga konsesjon, eller leggja fram eigenfråsegn som forklarar kvifor kjøpet kan skje konsesjonsfritt.
Det er unntak for kravet om eigenfråsegn for bebygde eigedommar under 2 dekar, og som er godkjent frådelt etter 1930.

RYMI

Hjelmeland kommune er med i eit interkommunalt samarbeid for renovasjon.

Hjelmeland kommune har nå innført framgangsmåte for bestilling av Nabolister. 

Kart kan nyttast til mange ulike oppgåver og aktivitetar.

I menyen til høgre vil du finne lenker til ulike kart som er eigna til ulike føremål.

Bygg og anlegg har drift og vedlikehaldsansvar for dei kommunale vegane i Hjelmeland, herunder brøyting.

Filene til høgre viser prioritering av brøyting i dei ulike områda i kommunen for vintersesongen 2016/17

Fann du det du leita etter?

Kontakt

Hjelmeland kommune
Vågavegen 116
4130 Hjelmeland
E-post : postmottak@hjelmeland.kommune.no
Telefon
: 51750000

Faks
: 51757070
Org.nr.
: 864979092
Opningstid
: 0830 - 1500