Ønsker du ein gratis objektiv energianalyse av din bustad på nett?

 

Matrikkellov  trådte i kraft 1.1.10, og  delingslova er då ein saga blott. Matrikkellova legg opp til andre søknadsskjema og saksbehandlingsrutiner enn delingslova når det gjeld søknadar om deling og oppmåling.

I Hjelmeland er tenester i tilknytning til kart og oppmåling lagt til plan- forvaltningsavdelinga som har sine kontorer i Vågahuset, Hjelmelandsvågen.

Hjelmeland kommunestyre vedtok i møte 12.12.2007 å innføra generell eigedomsskatt for heile kommunen med verknad frå 1.01.2008. Frå før har kommunen eigedomsskatt for verk og bruk i heile kommunen.

Ved kjøp av eigedom må ein ved tinglysing av skøyte/festekontrakt anten ha fått innvilga konsesjon, eller leggja fram eigenfråsegn som forklarar kvifor kjøpet kan skje konsesjonsfritt.
Det er unntak for kravet om eigenfråsegn for bebygde eigedommar under 2 dekar, og som er godkjent frådelt etter 1930.

Brannbil Hjelmeland

Brannvesenet har ansvar for brann, redning, førebyggjande arbeid og andre oppgåver etter brannlova.

RYMI

Hjelmeland kommune er med i eit interkommunalt samarbeid for renovasjon.

Hjelmeland kommune har nå innført framgangsmåte for bestilling av Nabolister. 

Her finn du kartportalar som fyller ulike behov.

Fann du det du leita etter?

Kontakt

Hjelmeland kommune
Vågavegen 116
4130 Hjelmeland
E-post : postmottak@hjelmeland.kommune.no
Telefon
: 51750000

Faks
: 51757070
Org.nr.
: 864979092
Opningstid
: 0830 - 1500