Vassmålar

Har du vassmålar betalar du for vassmengda du brukar. Du må sjølv betale for installasjon og leige. Innan utgangen av år 2020 må alle abonnentar ha installert vassmålar, jamfør sak 075/16.

Korleis får eg meg vassmålar? 

  • Du må ta kontakt med eit røyrleggarfirma og bestille montering
  • Røyrleggar tek kontakt med IVAR for å hente målaren, monterar og syter for at vassmålaren vert registrert

Korleis melder eg inn målarstanden?

Krav til plassering av vassmålar

  • Målaren skal installerast så tett til innvendig hovudstoppekran som muleg
  • Alt vassuttak på eigedommen skal målast
  • For å unngå vasskader, må målaren plasserast i rom med sluk i gulvet, og ikkje utsettast for frost eller sterk varme
  • Målaren skal være lett tilgjengeleg for avlesing og utskifting

Du som ikkje har vassmålar betalar for vatn ut i frå storleiken på bustaden din.

Lokal forskrift for vass- og avlaupsgebyr.