Tilknyting til kommunalt vatn og avlaup

Alle bygningar som har innlagt vatn og avlaup, og som ligg på eigedommar innanfor tettbygde og regulerte strøk, skal knytast til kommunes vass- og avlaupsanlegg. Kommune har også nokre kommunale avlaupsanlegg og vassleidningar utanfor tettbygde strøk. Bygningar som ligg her skal på lik linje med bygningar i tettbygde strøk kopla seg til kommunalt nett.

Kven utfører tilknytinga?

Arbeidet med å kople ein bygning eller anna til kommunalt vass- og avlaupsnett må gjerast av godkjend føretak. Føretak som skal gjere utandørs arbeid må ha ADK-1 sertifisering.

Utøvande føretak har ansvar for å sende inn Søknad om sanitærabonnement  før tilknyting, eller rehabilitering av gamle stikkleidningar som er tilknytt kommunalt vass- og avlaupsanlegg. Arbeid på private stikkleidningar er ikkje tillatt før kommunen har godkjent søknaden.

Etter at arbeidet er avslutta skal dei sende inn Ferdigmelding. Vedlagt ferdigmeldinga skal det følgje ei skisse over utført arbeid og innmåling koordinatbestemt med X, Y og Z. Innmålinga skal leverast i sosi- eller kof-format.