Pilotprosjekt ParkinsonNet

I 2017 starta eit 2-åreg helsefagleg pilotprosjekt som heiter Pilot ParkinsonNet. Målet er å utvikle ein modell/løysing som skal sikre personar med Parkinsonssykdom og parkinsonisme best mogleg behandlingstenester. Fylkene Rogaland og Oslo er med i prosjektet frå 2017-2019.

Prosjektet sitt hovudføremål er etableringen av faglege nettverk for fysioterapeutar, sykepleiarar, ergoterapeuter og logopedar. Nettverka skal samhandle med kvarandre, samt med yrkesutøvarar i både spesialisthelsetenesta og den kommunale helse- og omsorgstenesta. Difor ønsker vi også å spre kunnskap om nettverket til fastleger, sykepleiarar og nevrologar. Faglege nettverk er grunnstammen i Pilot ParkinsonNet og prosjektet skal vurdere korleis denne arbeidsformen fungerer i norsk samanheng.

Frå kommunen er det sjukepleiar Anita Laugaland, fysioterapeut Jos van Langen og ergoterapeut Solfrid S. Natland som er ein del av dette nettverket. 

Les meir om prosjektet.