Hjelmeland2_094Hjelmeland Kommune har nå fått svar på oppfølgingsprøvane som vart tekne etter at forrige prøvar viste dårleg badevasskvalitet.

Folkehelse


Stortinget har pålagt alle kommunar å halda løpande oversikt over folkehelsa. Hjelmeland er no i gong med dette viktige arbeidet.


Som eit "føre var" tiltak vert  bading på Sande badeplass i Hjelmeland Kommune frårådd. Dette er på grunn av høge verdiar på bakteriar i vatnet. Anbefalinga gjeld inntil vidare.

Nesvik badeplass har verdiar som tilseier at kvaliteten på badevatnet er mindre god, men bading vert ikkje frårådd.
 

hpv-jenter-studier.jpg

Alle kvinner som er fødde i 1991 og seinare, får frå hausten 2016 tilbod om gratis vaksine mot humant papillomavirus (HPV-vaksine) gjennom eit toårig vaksinasjonsprogram 

Folkehelse er befolkninga si helsetilstand og korleis helsa fordeler seg i ei befolkning. Folkehelsearbeid inneber å svekka faktorar som medfører helserisiko, og styrke faktorar som bidreg til betre helse – både fysisk og psykisk helse.

Miljøretta helsevern er ein del av kommunehelsetenesta og er forankra i kommunehelsetenestelova. Miljøretta helsevern handlar om dei faktorane i miljøet som til ei kvar tid direkte eller indirekte kan ha innverknad på helsa.

Kart kan nyttast til mange ulike oppgåver og aktivitetar.

I menyen til høgre vil du finne lenker til ulike kart som er eigna til ulike føremål.

Fann du det du leita etter?

Kontakt

Hjelmeland kommune
Vågavegen 116
4130 Hjelmeland
E-post : postmottak@hjelmeland.kommune.no
Telefon
: 51750000

Faks
: 51757070
Org.nr.
: 864979092
Opningstid
: 0830 - 1500