Du er her:

Jordbrukskommunen Hjelmeland

Fruktblomst - Klikk for stort bilete

Landbruket er ei stor og viktig næring i Hjelmeland kommune, og ein har mange og varierte produksjonar. Det er husdyr på dei fleste bruka, men Hjelmeland er også den største fruktkommunen i fylket.

Landbruk er ein del av Plan- og forvaltningsseksjonen. Dei har sitt kontor i Vågahuset.
Besøksadresse: Vågavegen 115.

Postadresse: Vågavegen 116, 4130 Hjelmeland.

Rådgjevar skogbruk har 50 % stilling i perioden 5.september 2016 og ut året. Deretter 100 % stilling. I 2016 er han som hovudregel å treffe måndag og tysdag og annakvar onsdag.
 

Jordbrukskommunen Hjelmeland
Tilsette Stilling Telefon
Torborg Kleppa Rådgjevar jordbruk 40 43 91 23
Anne Kari Skogerbø Fagkonsulent 40 43 91 26
Kristofer Tveiterå Rådgjevar skogbruk 40 43 91 28
Oversikt over tilsette


Norsk landbruksrådgiving Rogaland arrangerer nye autorisasjonskurs for kjøp og bruk av plantevernmidlar i samarbeid med Hjelmeland kommune.
 

Drenering

Satsen i tilskot til drenering er frå 1. juli 2017, auka til 2 000 kroner per dekar.
Ved anna grøfting er satsen auka til 30 kroner per løpemeter grøft, avgrensa til maksimalt
2000 kr per dekar.

Her finn du Bondepost nummer 1 2017 frå Hjelmeland kommune.

Skogbruk1

Kommunestyret i Hjelmeland har den 24.02.16 vedteke ny strategi og nye retningslinjer for tildeling av midlar til "nærings- og miljøtiltak i skog", NMSK; og "spesielle miljøtiltak i jordbruket", SMIL.  Strategi og retningslinjer er gjeldande for saker fom 01.01.16.

Hjelmeland kommune har lenge hatt oppdrag frå NVE om å forvalta nøkkel til bom på Venehei og Beinlei. 

Ved kjøp av eigedom må ein ved tinglysing av skøyte/festekontrakt anten ha fått innvilga konsesjon, eller leggja fram eigenfråsegn som forklarar kvifor kjøpet kan skje konsesjonsfritt.
Det er unntak for kravet om eigenfråsegn for bebygde eigedommar under 2 dekar, og som er godkjent frådelt etter 1930.

Hjelmeland kommune har nå innført framgangsmåte for bestilling av Nabolister. 

Grøfting

Kommunen minner om at søknadsfristen for å søkje om SMIL-midlar eller tilskot til drenering av dyrka jord, er 1. oktober.  

Treng du å få gjort noko i skogen din, skogplanting eller ungskogpleie?
Hjelmeland kommune har eit prosjekt gåande for å få oversikt over behov for skogkulturtiltak.

Fann du det du leita etter?

Kontakt

Hjelmeland kommune
Vågavegen 116
4130 Hjelmeland
E-post : postmottak@hjelmeland.kommune.no
Telefon
: 51 75 00 00

Faks
: 51 75 70 70
Org.nr.
: 864979092
Opningstid
: 10.00 - 15.30

Se også