Du er her:

Bygg og anlegg har forvaltningsansvaret for kommunale eigedomar, innbefatta utleige av kontorlokaler og industribygg, samt kjøp og sal av eigedomar.

Kommunen disponerer også ca 30 bueiningar som det er mogleg å leiga.
 

Tilpassing av bustader er eit viktig verkemiddel for å sikre at personar med nedsett funksjonsevne får ein eigna bustad. Dette vil bidra til at ein i større grad meistrar sitt eige buforhold, og at behovet for andre tenester minkar. God tilpassing vil også medføre til at eldre kan bu lengre heime.
 

Kvitveis

Henvendelsar til Hjelmeland kommune vedkomande pasientar

Pleie- og omsorgseksjonen omfattar omsorgsentra i Hjelmeland og Årdal med tilhøyrane heimetenester og tilbod til psykisk utviklingshemma

Hovudkjøkkenet er fysisk plassert i same bygningen som Hjelmeland omsorgssenter.

Fann du det du leita etter?

Kontakt

Hjelmeland kommune
Vågavegen 116
4130 Hjelmeland
E-post : postmottak@hjelmeland.kommune.no
Telefon
: 51 75 00 00

Faks
: 51 75 70 70
Org.nr.
: 864979092
Opningstid
: 10.00 - 15.30