Sosiale tenester/ NAV

NAV - Klikk for stort bilete

Sosiale tenester er nå ein del av NAV-Hjelmeland

Besøksadresse: Prestagarden 15
Postadresse: Vågavegen 116, 4130 Hjelmeland

Ope for avtalte møter måndag-fredag 08.00-15.30
 
 

Telefon: 55 55 33 33

Internett: www.nav.no

E-post: nav.kundesenter.rogaland@nav.no

Sosiale tenester som er lagt til NAV Hjelmeland er økonomisk sosialhjelp, økonomisk rådgjeving, rusarbeid, gjeldsrådgivning, råd og rettleiing og førebyggjande arbeid.

Vi skal halde oss oppdatert om ulike hjelpetilbod og -instansar.

Alle har rett til ein forsvarleg levestandard. Lov om sosiale tenester skal vere eit sikkerhetsnett som fangar opp den som ikkje har nok å leva av. Alle andre moglegheiter skal være prøvd fyrst. Kommunestyret har bestemt kva nivå sosialhjelpa i Hjelmeland kommune skal ligge på. Den vert revidert kvart år etter dei statlege retningslinjene.

Du finn svar på mange spørsmål om tenestetilbod frå NAV via nav.no eller ved å logge deg inn på DittNAV. Når du har logga deg inn kan du skrive til NAV. Her får du god oversikt over dine førespurnader og svar frå NAV.

Viss du ikkje finn svar på nav.no ringer du NAV kontaktsenter på telefon 55 55 33 33.
Ønskjer du å avtale tid for samtale med NAV Hjelmeland ringer du 55 55 33 33

 

Søke om økonomisk sosialhjelp

NAV Hjelmeland har som mål å behandle søknader om sosialhjelp innan 2-4 veker frå søknad er fullstendig utfylt og dokumenterte inntekter/utgifter ligg ved. Forvaltningslova legg føringar for at ein skal motta eit førebels svar dersom det tek lenger enn ein månad å skrive enkeltvedtak (§ 11-a). Hastesaker kan tas innan to dagar. Avtal tid på førehand dersom du treng å snakke med ein rettleiar.


Dokumentasjon
For at søknaden skal bli behandla innan rimeleg tid, er det viktig at du leverer den dokumentasjonen som trengs. For å vurdere ein søknad om suplerande livsopphald treng ein levere med denne dokumentasjonen:
 

Inntekter:

 • Arbeidsinntekt (siste lønslipp)
 • Trygdeytingar (siste utbetalingslapp)
 • Barnebidrag
 • Bankinnskot
 • Leigeinntekter
 • Andre inntekter
   

Utgifter:

 • Husleige (husleigekontrakt eller siste giro)
 • Skatt og annan trekk i lønn (lønslipp)
 • Bustadlån (lånepapir som syner renter og avdrag)
 • Barnebidrag
 • Strøm og anna oppvarming (giro)
 • Bustadforsikring (spesifiserte forsikringspapirer)
 • Kommunale avgifter
 • Eventuelle andre buutgifter
   

I høve vurdering etter § 19 i lov om sosiale tenester, bør ein og levere dokumentasjon på andre utgifter eller gjeld (krav, privat gjeld osb.). Når alle relevante opplysningar er innhenta, vert søknaden behandla. Deretter vert den teken opp i kontormøte. Dersom saka hastar vert ho behandla i ekstraordinært kontormøte snarast råd.
 

Det vert så skrive administrativt vedtak. Vedtaket skal innehalde opplysningar om den aktuelle situasjonen til søkjaren, kva vurdering sosialtenesta legg til grunn for vedtaket og kva det faktiske vedtaket går ut på.

 

Klage
Vedtaket om sosialhjelp kan påklagast innan tre veker etter at du har motteke vedtaket i posten. Saka blir då behandla på nytt, dersom vedtaket vert oppretthalde på NAV Hjelmeland, vert saksutgreiing sendt til fylkesmannen for endeleg vedtak. Handsamingstid på klager kan vere frå ein til seks månadar.
 

Gjeldsproblem
Etter at lov om frivillig og tvungen gjeldsordning kom i 1992, har kommunane eit ansvar for å gi råd og bistand til personar med gjeldsproblem. Formålet med lova er å gje personar med alvorlege gjeldsproblem hjelp til å få kontroll over økonomien.
 

NAV Hjelmeland si oppgåve i høve gjeldsproblem kan innebere bistand til å lage budsjett, få oversikt over alle kreditorar, ta kontakt med desse, og eventuelt forhandle fram ein avtale vedkommande kan klare å leve med. Det vert kalla frivillig gjeldsordning, og ein kan då bruke satsar etter gjeldsordningslova, dersom det er rimeleg og over lenger tid. Dersom det ikkje lukkast å oppnå frivillig gjeldsordning, kan det hende saka må sendast til namsmannen, som kan setje i gong ei tvungen gjeldsordning.  

 

Boliger til vanskeligstilte

§15 i lov om sosiale tjenester i NAV seier noko om boligtilbod til vanskelegstilte: «Kommunen i arbeids- og velferdsforvaltningen skal medverke til å skaffe bustad til vanskelegstilte personar som ikkje sjølv kan ivareta sine interesser på bustadmarkedet». Det vil sei at du kan ta kontakt med NAV Hjelmeland om du har problem med å skaffe eigen bustad. Vi kan bidra med råd og rettleiing om korleis du kan gå fram for å finne bustad i privatmarknaden, bistand til å søke bustadnemnda om kommunal bustad (jamfør retningslinjer for kommunal bustad), søke om at NAV stiller depositumsgaranti dersom du har økonomiske utfordringar eller liknande.
 

Opplysning, råd og rettleiing § 17 i lov om sosiale tjenester i NAV. NAV skal gi opplysning, råd og rettleiing som kan bidra til å løyse eller forebygge sosiale problem. Du søker om tjenesten på NAV Hjelmeland, og du får eit vedtak.
 

Midlertidig butilbod § 27 i lov om sosiale tjenester i NAV. Midlertidig butilbod skal avhjelpe akutt bustadlause, og er ikkje meint å vare over tid. Med akutt bustadlause meines at du ikkje har nokon stad å sove og opphalde deg det neste døgnet. Du kan då ta kontakt med NAV Hjelmeland som vil skaffe eit konkret og tilgjengeleg butilbod til dei som ikkje klarer det sjølv.
 

Kvalifiseringsprogram § 29 i lov om sosiale tjenester, gjeld for personar i yrkesaktiv alder med vesentlig nedsatt arbeids- og inntektsevne og ingen eller svært avgrensa ytingar til livsopphald etter folketrygdlova eller arbeidsmarknadslova. Du kan søke om deltaking i programmet på NAV Hjelmeland. Dersom du vert innvilga eit Kvalifiseringsprogram skal det utarbeidast eit fulltids program tilpassa deg. I den tida ein deltek i Kvalifiseringsprogram, har ein rett på kvalifiseringsstønad etter § 35. Programmet er ein eingangsrett, og programmet kan vare i 2 år, maks 2 ½ år ved særskilt vurdering.

 

Økonomirådstelefon
Har du økonomiske problemer? Ring 800GJELD, økonomirådstelefonen i NAV. Her får du råd og hjelp til sjølvhjelp. Her finn du meir informasjon.

Fann du det du leita etter?

Kontakt

Hjelmeland kommune
Vågavegen 116
4130 Hjelmeland
E-post : postmottak@hjelmeland.kommune.no
Telefon
: 51750000

Faks
: 51757070
Org.nr.
: 864979092
Opningstid
: 0830 - 1500

Se også