Høyring - Planstrategi 2020-2023

Kommunestyret vedtok i sak 31/20 å legga forslag til planstrategi 2020-2023 ut på høyring. Kommunestyret skal minst éin gang i kvar valperiode og seinast innan eitt år etter konstituering, utarbeide og vedta ein kommunal planstrategi. Strategien bør omfatta ei drøfting av kommunen sine strategiske val knytt til samfunnsutvikling, som langsiktig arealbruk, miljøutfordringar og ei vurdering av kommunen sitt planbehov i valperioden. 

Les høyringsforslaget. (PDF, 2 MB)

Frist for uttale er 30. juni 2020.