Kommuneplanens arealdel

Kommuneplanen 2019-2031 er vedtatt av kommunestyret. 11. april vedtok dei Samfunnsdelen + Arealdelen for alt areal utanom Hjelmeland sentrum, sak 14/19. Samfunnsdel og Arealdel for Hjelmeland sentrum blei vedtatt 2. oktober i kommunestyret, sak 47/19.

Arealdelen består av både tekstdel og plankart, og er juridisk bindande for arealbruken.

Tekstdelen er samordna i eitt dokument for heile kommunen:
Tekstdel - Kommuneplanens Arealdel (PDF, 2 MB)

Plankart Hjelmeland aust tilpassa A0 (PDF, 23 MB)

Plankart Hjelmeland vest tilpassa A0 (PDF, 19 MB)