Info om vidare behandling av kommuneplanen

I høyringsrunden kom det ca 60 merknader frå ulike privatpersonar, lag/foreningar og overordna myndigheiter.
Alle er postført og registrert i saken, og alle vil bli vurdert og lagt fram for politisk 2.gongsbehandling.

Men: det kom svært mange motsegner til nye utbyggingsområde o.a i arealdelen frå overordna planmyndigheiter. Slike motsegner gjer at kommunen ikkje kan eigengodkjenne planen. Ein må ha dialog med overordna myndigheiter om desse motsegnene, og prøve å finne løysingar.

Dette betyr at samfunnsdelen og arealdelen nå blir litt splitta:

Samfunnsdelen blir førebels behandla i Formannskapet 14.juni

Arealdelen blir tatt opp som drøftingssak i ekstraordinært møte i Formannskapet 26.juli.  Formannskapet vil då få oversikt over alle motsegner, og må gi føringar for kva administrasjonen skal gjere vidare med desse - og kva ein skal prioritere.  Formannskapet må òg ta stilling til kva ein skal gjere med alle NYE innspel til arealdelen

I praksis betyr dette at ferdigbehandling av kommuneplanen, dvs formell 2.gongsbehandling, blir først til hausten.  I den formelle 2.gongsbehandlinga vil det bli lagt fram ei vurdering og tilråding av alle innkomne merknader og motsegner frå høyringsrunden.