Kommuneplanens arealdel

Kommunestyre vedtok i møte den 11. april 2019 ny kommuneplan for Hjelmeland - samfunnsdel og arealdelen for alt areal utanom Hjelmeland sentrum. Førebels er kommuneplanen for Hjelmeland sentrum under høyring.

Tekstdel for alt areal utanom Hjelmeland sentrum  (PDF, 2 MB)

Vedtak for Hjelmeland sentrum er forventa hausten 2019. Planen skal då samordnast til ein samla kommuneplan, dvs eitt plankart og ein tekstdel. Då vil heile planen bli kunngjort formelt.

Alle dokumenta til kommunestyret si behandling 11.04.2019 inkludert kommunestyrevedtak er å finne i kommunestyresak 14/19.