Kommuneplanens arealdel

Hjelmeland kommunestyre vedtok i møte den 11.04.2019 ny kommuneplan for Hjelmeland - samfunnsdel og arealdelen for alt areal utanom Hjelmeland sentrum

Førebels er kommuneplanen for Hjelmeland sentrum under høyring, men samfunnsdelen og arealdelen for resten av kommunen er vedtatt:


Plankart for alt areal utanom Hjelmeland sentrum


Etter vedtak for Hjelmeland sentrum, venteleg hausten 2019,  skal planen samordnast til ein samla kommuneplan, dvs eitt plankart og ein tekstdel . Då vil heile planen kunngjort formelt.

Alle dokumenta til kommunestyret si behandling 11.04.2019 inkludert kommunestyrevedtak er å finne i kommunestyresak 14/19.