Kommuneplanens Samfunnsdel

Hjelmeland kommunestyre vedtok i møte den 11.04.2019 ny kommuneplan for Hjelmeland - samfunnsdel.

Den delen som gjeld Hjelmeland sentrum blei vedtatt i kommunestyret 02.10.2019. Der er det eit eige kapittel om samfunnsutvikling i tillegg til arealdelen.

Planen for sentrum og planen for resten av kommunen vil bli samordna til eitt dokument. Førebels finn ein det i to ulike dokument :

 

Kommuneplanen er eit strategisk dokument som skal styre samfunnsutviklinga i Hjelmeland i eit 12-årsperspektiv. Samfunnsdelen gjeld saman med Arealdelen.