Vedtatt budsjett og økonomiplan 2020-2023

 1. 1 Vedtak budsjett 2019
 2. 2 Bakgrunn og føringar
  1. 2.1 Eigedomsskatt og kraftskatt
  2. 2.2 Statsbudsjettet for 2020
   1. 2.2.1 Satsingsområde i statsbudsjettet
   2. 2.2.2 Statsbudsjettet, tal for Hjelmeland
 3. 3 Mål for drifta
  1. 3.1 Kommunalt plansystem
  2. 3.2 Hjelmeland kommune, organisasjon
   1. 3.2.1 Politisk organisasjon
   2. 3.2.2 Administrativ organisasjon, organisasjonskart
   3. 3.2.3 Endringar i organisasjonen
  3. 3.3 Visjon mål og prioriteringar
   1. 3.3.1 Overordna mål i kommuneplanen
   2. 3.3.2 Ryfast
   3. 3.3.3 Hjelmeland med Ryfast
   4. 3.3.4 Særlege utviklingsområde i budsjettperioden
 4. 4 Økonomi og trendar
  1. 4.1 Utvikling i folketalet
   1. 4.1.1 Prognosar utvikling i innbyggartalet
   2. 4.1.2 Kommentarar til prognosane
  2. 4.2 Utvikling i netto driftsresultat
 5. 5 Budsjett og rammer for 2020-2023
  1. 5.1 Hovedoversikt drift
   1. 5.1.1 Inntekter og utgifter. Budsjetttskjema 1a
   2. 5.1.2 Rammer per ansvar. Budsjettskjema 1b
   3. 5.1.3 Budsjett per hovudområde
   4. 5.1.4 Bevillingsoversikt
   5. 5.1.5 Driftsoversikt hovudpostar
   6. 5.1.6 Endringar i sentrale kostraområde
   7. 5.1.7 Oversikt hovudpostar /syner kva som må dekkast inn)
 6. 6 VAR
  1. 6.1 Forventa utvikling i VAR kostnadar
  2. 6.2 Grunnlag for VAR-gebyrer
 7. 7 Nye tiltak som er med i budsjettet
  1. 7.1 Nye tiltak
   1. 7.1.1 Stabar
   2. 7.1.2 Oppvekst
   3. 7.1.3 Helse
   4. 7.1.4 Bygg og anlegg
   5. 7.1.5 Vatn og avlaup
  2. 7.2 Kutt eller ekstra inntening
   1. 7.2.1 Skatt og finans
   2. 7.2.2 Rådmannen
   3. 7.2.3 Oppvekst
  3. 7.3 Ønska tiltak som rådmannen ikkje finn rom for å imøtekoma
 8. 8 Fond, avsetning og bruk
  1. 8.1 Avsetning fond
  2. 8.2 Bruk av fond
 9. 9 Lån og gjeldsgrad
  1. 9.1 Gjeldsgrad
  2. 9.2 Låneopptak i perioden
 10. 10 Nøkkeltal frå Kostra
  1. 10.1 Nøkkeltal Plan, forvaltning, landbruk, næring
  2. 10.2 Nøkkeltal Bygg- og anlegg
  3. 10.3 Nøkkeltal Helse og omsorg
  4. 10.4 Nøkkeltal Kultur og kulturskule
  5. 10.5 Nøkkeltal Oppvekst
 11. 11 Budsjettkommentarar frå einingane
  1. 11.1 Stabar
   1. 11.1.1 Politisk styring
   2. 11.1.2 Rådmannen, arkiv, informasjon, digitalisering, SLT, jus, bustad, GDPR, Prosjektleiar
   3. 11.1.3 Kundesenter
   4. 11.1.4 Fagområdet lønn og personal
   5. 11.1.5 IKT
   6. 11.1.6 Økonomi
   7. 11.1.7 Plan og forvaltning
   8. 11.1.8 Bygg og anlegg
   9. 11.1.9 Kultur
  2. 11.2 Helse og omsorg
   1. 11.2.1 Helse og omsorg overordna
   2. 11.2.2 Helse
   3. 11.2.3 Årdal omsorgssenter
   4. 11.2.4 Hjelmeland omsorgssenter
   5. 11.2.5 NAV
   6. 11.2.6 Barnevernstenesta
 12. 12 Oppvekst
  1. 12.1 Oppvekst overordna
  2. 12.2 Kulturskulen
  3. 12.3 Vaksenopplæring
  4. 12.4 Årdal skule
  5. 12.5 Fister skule
  6. 12.6 Hjelmeland skule
  7. 12.7 Fister og Jøsenfjorden barnehagar
  8. 12.8 Hjelmeland barnehage
  9. 12.9 Årdal barnehage
 13. 13 Investeringar
  1. 13.1 Vedtatte investeringar 2020-2023

2 Bakgrunn og føringar

Kommunelova § 44, 45 og 46 fortel kva ei økonomiplan og eit årsbudsjett i ein kommune skal innehalda. Formannskapet har fått informasjon om budsjettet i ei foreløpig rammesak 53/18  om økonomiske rammer for 2019 og eit  temamøte om  budsjettet i formannskapet 2.10.2018.

Bakgrunn og grunnlag for arbeidet med budsjett 2020 er vedteke budsjett for 2019, med konsekvensjusteringar og vedtekne budsjettendringar. Vedteken økonomiplan 2019 – 2022 og kommuneopplegget i statsbudsjett for 2020.  Formannskapet har gitt føringar på at utkast til budsjett skal baserast på rammebudsjettering for dei ulike tenesteområda.

2.1 Eigedomsskatt og kraftskatt

I statsbudsjettet er det føreslått ei endring som kan få store konsekvensar for Hjelmeland kommune. I årets budsjett er det tatt høgd for konsekvensane i Hjelmeland.  Per dato har kraftskatteutvalet levert ei tilråding som kan få svært store konsekvensar for Hjelmeland kommune.  Opp mot 38 millionar kroner i tapte inntekter på kraftverka vår er konsekvensen om utvalet si innstilling  vert gjennomført. Dette er nok lite truleg, men innstillinga kan føre til endringar i kraftskatteregimet som kan ramma oss. Hjelmeland kommune er totalt avhengig av kraftinntekter for å halda tenestetilbodet på nivå med i dag.

2.2 Statsbudsjettet for 2020

2.2.1 Satsingsområde i statsbudsjettet

Statsbudsjettet for 2020 vart lagt fram den 7. oktober 2019. Følgjande område er vektlagt i budsjettet: • Berekraftig velferdssamfunn • Offensiv klimapolitikk • Sosial bærekraft og moglegheiter for alle • Tryggleik.  Statsbudsjettet har ulike «kommunale» hovudprioriteringar for dei ulike departementa:

Kunnskapsdepartementet
Vil sikra tidleg innsats i skule og barnehage. Ved  bemanningsnorm, og ved kompetanseheving. To-åringar frå familiar med låg inntekt vert inkludert i ordninga med gratis kjernetid (Starta hausten 2019).  Frå 2020  føreslår ein å redusera foreldrebetalinga i SFO på 1. og 2. årstrinn. Regjeringa vil også sikra gratis SFO til elevar på 5.-7. trinn som har særlege behov.  Det er føreslått at 250 mill. til læremidlar. Kompetanseutvikling er eit stort satsingsområde. 1,5 mrd er sett av til kompetanseutvikling for lærarar og skuleleiarar.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Prioriteringar: – levande lokaldemokrati – ein enklare kvardag for folk flest –  trygge og gode  løysingar for å bu og trivast. Regjeringa ynskjer å sikra kommunane sin økonomi og det er anslått ein vekst i frie inntekter til kommunane med kroner 1,3 milliardar. Departementet  foreslår 700 mill.  til nye satsingar på IT– og digitalisering.  Tilskott til utbygging av breiband vert auka med 50 mill.

Helse og omsorgsdepartementet 
Prioriteringar: Behandla fleire pasientar i sjukehusa. Betre kapasitet og auka kvalitet i omsorgstenesta. Bl.a.  tilskott til eigne kjøkkenløysingar for lokal produksjon av mat. Arbeidet på rusfeltet  fortsett med ei eiga opptrappingsplan. Arbeidet med e.helse med fleire nye løysingar vil bli vektlagt.

Barne- og likestillingsdepartementet
Departementet vil fortsette arbeidet mot vald  og overgrep, og innsats for barn i familiar med vedvarande låge inntekter. Det vil og bli satsa på institusjonsløft i det lokale barnevernet. Det vil bli gjort forsøk med frtitidskort.  
 
Kulturdepartementet
Regjeringa vektlegger gode støtteordningar for frivillig sektor.  Meirverdikompensasjonen vil auka med kroner 134 millionar . (Frå 1,6 milliardar) 

Samferdsledepartementet 
For Hjelmeland vil satsing på tidleg introduksjon av 5G mobilt breiband vera av interesse. Fokus på bruk av låg– og nullutslippsløysingar i skipsfarten, og når det gjeld næringstransport. Her er det auka i midlar til forsking innafor området.

Landbruksdepartementet
Prioriteringar: Kompensjonsordningar for pelsdyroppdrettarar, forsking på klimatilpassa og lønsam  matproduksjon.
 

2.2.2 Statsbudsjettet, tal for Hjelmeland

Innbyggjartilskot
Forslaget i Statsbudsjettet er eit innbyggjartilskot til Hjelmeland kommune på  kroner 100 mill.  Skjønnsmidlar over statsbudsjettet er føreslått til kroner 1 mill. (Legevakt.)
 
Skatt
Skatteanslaget er sett til kroner 96,5 mill. Dette er i tråd med finansdepartementets anslag for Hjelmeland.   
Frie disponible inntekter for Hjelmeland kommune; kroner 245 millionar kroner.