Vedtatt budsjett og økonomiplan 2020-2023

 1. 1 Vedtak budsjett 2019
 2. 2 Bakgrunn og føringar
  1. 2.1 Eigedomsskatt og kraftskatt
  2. 2.2 Statsbudsjettet for 2020
   1. 2.2.1 Satsingsområde i statsbudsjettet
   2. 2.2.2 Statsbudsjettet, tal for Hjelmeland
 3. 3 Mål for drifta
  1. 3.1 Kommunalt plansystem
  2. 3.2 Hjelmeland kommune, organisasjon
   1. 3.2.1 Politisk organisasjon
   2. 3.2.2 Administrativ organisasjon, organisasjonskart
   3. 3.2.3 Endringar i organisasjonen
  3. 3.3 Visjon mål og prioriteringar
   1. 3.3.1 Overordna mål i kommuneplanen
   2. 3.3.2 Ryfast
   3. 3.3.3 Hjelmeland med Ryfast
   4. 3.3.4 Særlege utviklingsområde i budsjettperioden
 4. 4 Økonomi og trendar
  1. 4.1 Utvikling i folketalet
   1. 4.1.1 Prognosar utvikling i innbyggartalet
   2. 4.1.2 Kommentarar til prognosane
  2. 4.2 Utvikling i netto driftsresultat
 5. 5 Budsjett og rammer for 2020-2023
  1. 5.1 Hovedoversikt drift
   1. 5.1.1 Inntekter og utgifter. Budsjetttskjema 1a
   2. 5.1.2 Rammer per ansvar. Budsjettskjema 1b
   3. 5.1.3 Budsjett per hovudområde
   4. 5.1.4 Bevillingsoversikt
   5. 5.1.5 Driftsoversikt hovudpostar
   6. 5.1.6 Endringar i sentrale kostraområde
   7. 5.1.7 Oversikt hovudpostar /syner kva som må dekkast inn)
 6. 6 VAR
  1. 6.1 Forventa utvikling i VAR kostnadar
  2. 6.2 Grunnlag for VAR-gebyrer
 7. 7 Nye tiltak som er med i budsjettet
  1. 7.1 Nye tiltak
   1. 7.1.1 Stabar
   2. 7.1.2 Oppvekst
   3. 7.1.3 Helse
   4. 7.1.4 Bygg og anlegg
   5. 7.1.5 Vatn og avlaup
  2. 7.2 Kutt eller ekstra inntening
   1. 7.2.1 Skatt og finans
   2. 7.2.2 Rådmannen
   3. 7.2.3 Oppvekst
  3. 7.3 Ønska tiltak som rådmannen ikkje finn rom for å imøtekoma
 8. 8 Fond, avsetning og bruk
  1. 8.1 Avsetning fond
  2. 8.2 Bruk av fond
 9. 9 Lån og gjeldsgrad
  1. 9.1 Gjeldsgrad
  2. 9.2 Låneopptak i perioden
 10. 10 Nøkkeltal frå Kostra
  1. 10.1 Nøkkeltal Plan, forvaltning, landbruk, næring
  2. 10.2 Nøkkeltal Bygg- og anlegg
  3. 10.3 Nøkkeltal Helse og omsorg
  4. 10.4 Nøkkeltal Kultur og kulturskule
  5. 10.5 Nøkkeltal Oppvekst
 11. 11 Budsjettkommentarar frå einingane
  1. 11.1 Stabar
   1. 11.1.1 Politisk styring
   2. 11.1.2 Rådmannen, arkiv, informasjon, digitalisering, SLT, jus, bustad, GDPR, Prosjektleiar
   3. 11.1.3 Kundesenter
   4. 11.1.4 Fagområdet lønn og personal
   5. 11.1.5 IKT
   6. 11.1.6 Økonomi
   7. 11.1.7 Plan og forvaltning
   8. 11.1.8 Bygg og anlegg
   9. 11.1.9 Kultur
  2. 11.2 Helse og omsorg
   1. 11.2.1 Helse og omsorg overordna
   2. 11.2.2 Helse
   3. 11.2.3 Årdal omsorgssenter
   4. 11.2.4 Hjelmeland omsorgssenter
   5. 11.2.5 NAV
   6. 11.2.6 Barnevernstenesta
 12. 12 Oppvekst
  1. 12.1 Oppvekst overordna
  2. 12.2 Kulturskulen
  3. 12.3 Vaksenopplæring
  4. 12.4 Årdal skule
  5. 12.5 Fister skule
  6. 12.6 Hjelmeland skule
  7. 12.7 Fister og Jøsenfjorden barnehagar
  8. 12.8 Hjelmeland barnehage
  9. 12.9 Årdal barnehage
 13. 13 Investeringar
  1. 13.1 Vedtatte investeringar 2020-2023

11 Budsjettkommentarar frå einingane

11.1 Stabar

11.1.1 Politisk styring

Netto driftsramme: 3 961 000

Ansvarsområdet folkevalde/politisk nivå inneheld tenesteområda Politisk styring, Revisjon og kontrollutval, eigedomsskattenemnder, råd for eldre, råd for menneske med nedsett funksjonsevne, ungdomsråd, barn og unges kommunestyre, partistøtte/val, regionråd, og kostnader vedk. Hjelmelandsprisen.

Under politisk styring vert ført utgifter til politisk verksemd, løn/godtgjersler til ordførar og folkevalde elles, samt andre driftskostnader til verksemda. Utgifter til kontrollutval og revisjon vert likevel ført på eige område. Administrasjonen sine utgifter i samband med sekretariatsfunksjonar er ikkje inkludert – desse kostnadane vert ført på administrasjonen slik at dette gir  ikkje  eit komplett bilete av ansvar 1001.

Her blir ført kostnadar til kjøp av revisjonstenester, til kontrollutvalssekretariat, og utgifter til sjølve kontrollutvalet si verksemd (godtgjersler medlemmer, møtekostnadar, reise, kurs m.m.) Kontrollutvalet kjem kvart år med sitt budsjettframlegg, som vert lagt inn i budsjettdokumentet uendra frå rådmannen si side. Skal det gjerast endring i dette forslaget, er det kommunestyret sjølv som må gjere dette i følgje lov/regelverk.

Nivået  for møtegodtgjersler til folkevalde vert vidareført i 2020. Dette gjeld ikkje for ordførarar og andre representantar med faste godtgjersler.  Kostnader til  møter i formannskap, AFU og administrasjonsutval på dagtid er ikkje lagt inn i budsjettet. Det er vedtatt at møta i formannskap, AFU  og administrasjonsutval skal gå på dagtid. Det er satt av 500 000,- til dette av havbruksfondet. Dette vil bli lagt inn i budsjettet 1. tertial. Då vil me ha kontroll på kostnader for slike møte.

Partistøtte (p.t ca kr 60 000,- dersom nivået vert oppretthaldt) i 2020.  Midlar til barn og unges kommunestyre er lagt inn  i  denne ramma. Dette gjeld og den disponible summen på 50 000,-  . Det same gjeld auka kostnader med deling av rådet for eldre og personar med nedsett funksjonsevne.  Reglement for godtgjersler og satsar vil bli fastsett i eiga sak til kommunestyret.

 

 

 

 

 

 

 


 

11.1.2 Rådmannen, arkiv, informasjon, digitalisering, SLT, jus, bustad, GDPR, Prosjektleiar

 

11.1.3 Kundesenter

 

11.1.4 Fagområdet lønn og personal

 

11.1.5 IKT

 

11.1.6 Økonomi

 

11.1.7 Plan og forvaltning

 

11.1.8 Bygg og anlegg

 

11.1.9 Kultur

 

11.2 Helse og omsorg

11.2.1 Helse og omsorg overordna

 

11.2.2 Helse

 

11.2.3 Årdal omsorgssenter

 

11.2.4 Hjelmeland omsorgssenter

 

11.2.5 NAV

 

11.2.6 Barnevernstenesta