Vedtatt budsjett og økonomiplan 2020-2023

 1. 1 Vedtak budsjett 2019
 2. 2 Bakgrunn og føringar
  1. 2.1 Eigedomsskatt og kraftskatt
  2. 2.2 Statsbudsjettet for 2020
   1. 2.2.1 Satsingsområde i statsbudsjettet
   2. 2.2.2 Statsbudsjettet, tal for Hjelmeland
 3. 3 Mål for drifta
  1. 3.1 Kommunalt plansystem
  2. 3.2 Hjelmeland kommune, organisasjon
   1. 3.2.1 Politisk organisasjon
   2. 3.2.2 Administrativ organisasjon, organisasjonskart
   3. 3.2.3 Endringar i organisasjonen
  3. 3.3 Visjon mål og prioriteringar
   1. 3.3.1 Overordna mål i kommuneplanen
   2. 3.3.2 Ryfast
   3. 3.3.3 Hjelmeland med Ryfast
   4. 3.3.4 Særlege utviklingsområde i budsjettperioden
 4. 4 Økonomi og trendar
  1. 4.1 Utvikling i folketalet
   1. 4.1.1 Prognosar utvikling i innbyggartalet
   2. 4.1.2 Kommentarar til prognosane
  2. 4.2 Utvikling i netto driftsresultat
 5. 5 Budsjett og rammer for 2020-2023
  1. 5.1 Hovedoversikt drift
   1. 5.1.1 Inntekter og utgifter. Budsjetttskjema 1a
   2. 5.1.2 Rammer per ansvar. Budsjettskjema 1b
   3. 5.1.3 Budsjett per hovudområde
   4. 5.1.4 Bevillingsoversikt
   5. 5.1.5 Driftsoversikt hovudpostar
   6. 5.1.6 Endringar i sentrale kostraområde
   7. 5.1.7 Oversikt hovudpostar /syner kva som må dekkast inn)
 6. 6 VAR
  1. 6.1 Forventa utvikling i VAR kostnadar
  2. 6.2 Grunnlag for VAR-gebyrer
 7. 7 Nye tiltak som er med i budsjettet
  1. 7.1 Nye tiltak
   1. 7.1.1 Stabar
   2. 7.1.2 Oppvekst
   3. 7.1.3 Helse
   4. 7.1.4 Bygg og anlegg
   5. 7.1.5 Vatn og avlaup
  2. 7.2 Kutt eller ekstra inntening
   1. 7.2.1 Skatt og finans
   2. 7.2.2 Rådmannen
   3. 7.2.3 Oppvekst
  3. 7.3 Ønska tiltak som rådmannen ikkje finn rom for å imøtekoma
 8. 8 Fond, avsetning og bruk
  1. 8.1 Avsetning fond
  2. 8.2 Bruk av fond
 9. 9 Lån og gjeldsgrad
  1. 9.1 Gjeldsgrad
  2. 9.2 Låneopptak i perioden
 10. 10 Nøkkeltal frå Kostra
  1. 10.1 Nøkkeltal Plan, forvaltning, landbruk, næring
  2. 10.2 Nøkkeltal Bygg- og anlegg
  3. 10.3 Nøkkeltal Helse og omsorg
  4. 10.4 Nøkkeltal Kultur og kulturskule
  5. 10.5 Nøkkeltal Oppvekst
 11. 11 Budsjettkommentarar frå einingane
  1. 11.1 Stabar
   1. 11.1.1 Politisk styring
   2. 11.1.2 Rådmannen, arkiv, informasjon, digitalisering, SLT, jus, bustad, GDPR, Prosjektleiar
   3. 11.1.3 Kundesenter
   4. 11.1.4 Fagområdet lønn og personal
   5. 11.1.5 IKT
   6. 11.1.6 Økonomi
   7. 11.1.7 Plan og forvaltning
   8. 11.1.8 Bygg og anlegg
   9. 11.1.9 Kultur
  2. 11.2 Helse og omsorg
   1. 11.2.1 Helse og omsorg overordna
   2. 11.2.2 Helse
   3. 11.2.3 Årdal omsorgssenter
   4. 11.2.4 Hjelmeland omsorgssenter
   5. 11.2.5 NAV
   6. 11.2.6 Barnevernstenesta
 12. 12 Oppvekst
  1. 12.1 Oppvekst overordna
  2. 12.2 Kulturskulen
  3. 12.3 Vaksenopplæring
  4. 12.4 Årdal skule
  5. 12.5 Fister skule
  6. 12.6 Hjelmeland skule
  7. 12.7 Fister og Jøsenfjorden barnehagar
  8. 12.8 Hjelmeland barnehage
  9. 12.9 Årdal barnehage
 13. 13 Investeringar
  1. 13.1 Vedtatte investeringar 2020-2023

13 Investeringar

13.1 Vedtatte investeringar 2020-2023

2. Felles IT-plattform RITS. Etter vedtak i IT– styret. Dette for å kunne nytta nye digitaliseringsløysingar.

3. Denne investeringa gjeld  Hjelmeland kommune. AV-utstyr samt kamera og lydsystem i kommunestyresalen.  Dette for betre kvaliteten på overføring av møte samt betre lyd i salen.

4. Lokale plattformer som er naudynt for å ta i bruk digitale komponentar.

5. Det er naudsynt med oppgradering av det administrative systemet i barnehagane.

6. Scanning og digitalisering av arkiv vil gjere det lettare for innbyggjarar å søke i våre arkiver.

9. Summen er overført frå 2019. Prosjektet er ikkje ferdig, men vil bli avslutta i løpet av våren. Meirope bibliotek vil auke tilgjenge for innbyggjarar til biblioteket.

10. Arbeidet på Skiftun vassverk er ikkje ferdigstilt. Prosjektet vert avslutta med midlar frå 2019.

13. Rehabilitering av leidningsnett og kummar i tråd med plan.

14. Rehabilitering av avlaupsnett i tråd med eigen plan.

16. Årdal vassverk ferdigstilling av prosjektet med midlar frå 2019.

17. Etablering av slamavskiljar på Fister. 

21. Vassmålarar, fortsette etableringa av vassmålarar.

22. Ferdigstille arbeidet med Hjelmen høgdebasseng.

23. Etablering av Hundsnes pumpestasjon.

24. Gjennomføra hovudplan vatn.

25. Gjennomføra hovudplan avløp. 

28. Bygg og anlegg gjennomfører ein plan for oppgradering av leikeplassar i skular og barnehagar. I tillegg er det sett av midler til leikepark/ aktivitetspark i sentrum. Målet er å etablera nokre apparater som og kan nyttast av vaksne.

29. I 2019 starta me arbeidet for å legga til rette for besøkjande. Det er kjøpt publikumstoalett, betra skilting og starta arbeid med utbetring av nokre turstiar.

31. Punktet går ut. Sjå punkt ?

33. Erfaringar frå dei seinare åra gjer at me vil skaffa ny skogbrannpumpe. Målet er  å sløkka  skogbrann i  startfasen.

34. Brannbilen i Årdal er for veteranbil å rekna. Bilen er ikkje godt egna til beredskap. Han er heller  ikkje sikker for mannskapa. Me vil forsøka å kjøpe  ein brukt brannbil.

36. Det er trong for nytt oppdatert utstyr til 1. hjelp i fleire av brannbilane. Brannvesenet er i fleire høve dei første på åstaden for ulukker.

37. Me har kjøpt ny brannbil på Skiftun, men det er trong om ein del utstyr til bilen.

38. Klippeutstyret vert særleg brukt ved bilulukker, men og i andre samanhengar.

40. Rammeløyver kommunale bygg, oppretting av feil ved Årdal skule i samband med tilsyn.

41. Ventilasjon Hjelmeland omsorgssenter sluttføring av prosjektet.

45. Prosjektering av trafikkløysing i Vågen. Evt ny bru for å klargjera bygging nord for Vågen. 

46. Investeringsramme veg i tråd med eigen plan.

47. Vegen ved Hortane må utbetrast. Me har konsulentrapport med kostnadsestimat på budsjettbeløp.

48. Vegen ved  Dalane treng oppgradering. Det er lagt inn midlar til første del av prosjektet.

50. Vegen inn  til gravplassen er gruslagt. Dette fører til problem med utgliding ved nedbør. Må utbetrast.

51. Det er gjennomført noko asfaltering på Svadbergvegen,. Resten av vegen må rettast opp og asfalterast.

52. Vegen opp til Hagalid er i dårleg forfatning. Med tanbke på trafikkmengda som er aukande er det berre eit tidsspørsmål før noko må gjerast. Skomakarnibbå er eit populært turmål, men vegen opp er dårleg. Avklaring rundt vidare satsing på veg til «Nibbå» frå kommunen si side er grunnen til at utbetringane er utsatt 2021.

55. Omlegging av VA på Sande er i tråd med kommunestyrevedtak.

56. Omlegging av VA Årdalstunet er i tråd med kommunestyrevedtak.

57. Det er stort behov for ny industrikai i Årdal. Det er særleg etablering av Årdal aqua som vil krevja ei kai, men og BMI (Monier) vil kunna ha trong om slik kai av og til. Det er sett av midlar til å gå inn i eit spleiselag for etablere kaia i 2021.

59. Adgangskontroll me ynskjer å gjennomføra ny skallsikring i heile kommunen. Sikkeheita er ikkje god nok  per dato.