Vedtatt budsjett og økonomiplan 2020-2023

 1. 1 Vedtak budsjett 2019
 2. 2 Bakgrunn og føringar
  1. 2.1 Eigedomsskatt og kraftskatt
  2. 2.2 Statsbudsjettet for 2020
   1. 2.2.1 Satsingsområde i statsbudsjettet
   2. 2.2.2 Statsbudsjettet, tal for Hjelmeland
 3. 3 Mål for drifta
  1. 3.1 Kommunalt plansystem
  2. 3.2 Hjelmeland kommune, organisasjon
   1. 3.2.1 Politisk organisasjon
   2. 3.2.2 Administrativ organisasjon, organisasjonskart
   3. 3.2.3 Endringar i organisasjonen
  3. 3.3 Visjon mål og prioriteringar
   1. 3.3.1 Overordna mål i kommuneplanen
   2. 3.3.2 Ryfast
   3. 3.3.3 Hjelmeland med Ryfast
   4. 3.3.4 Særlege utviklingsområde i budsjettperioden
 4. 4 Økonomi og trendar
  1. 4.1 Utvikling i folketalet
   1. 4.1.1 Prognosar utvikling i innbyggartalet
   2. 4.1.2 Kommentarar til prognosane
  2. 4.2 Utvikling i netto driftsresultat
 5. 5 Budsjett og rammer for 2020-2023
  1. 5.1 Hovedoversikt drift
   1. 5.1.1 Inntekter og utgifter. Budsjetttskjema 1a
   2. 5.1.2 Rammer per ansvar. Budsjettskjema 1b
   3. 5.1.3 Budsjett per hovudområde
   4. 5.1.4 Bevillingsoversikt
   5. 5.1.5 Driftsoversikt hovudpostar
   6. 5.1.6 Endringar i sentrale kostraområde
   7. 5.1.7 Oversikt hovudpostar /syner kva som må dekkast inn)
 6. 6 VAR
  1. 6.1 Forventa utvikling i VAR kostnadar
  2. 6.2 Grunnlag for VAR-gebyrer
 7. 7 Nye tiltak som er med i budsjettet
  1. 7.1 Nye tiltak
   1. 7.1.1 Stabar
   2. 7.1.2 Oppvekst
   3. 7.1.3 Helse
   4. 7.1.4 Bygg og anlegg
   5. 7.1.5 Vatn og avlaup
  2. 7.2 Kutt eller ekstra inntening
   1. 7.2.1 Skatt og finans
   2. 7.2.2 Rådmannen
   3. 7.2.3 Oppvekst
  3. 7.3 Ønska tiltak som rådmannen ikkje finn rom for å imøtekoma
 8. 8 Fond, avsetning og bruk
  1. 8.1 Avsetning fond
  2. 8.2 Bruk av fond
 9. 9 Lån og gjeldsgrad
  1. 9.1 Gjeldsgrad
  2. 9.2 Låneopptak i perioden
 10. 10 Nøkkeltal frå Kostra
  1. 10.1 Nøkkeltal Plan, forvaltning, landbruk, næring
  2. 10.2 Nøkkeltal Bygg- og anlegg
  3. 10.3 Nøkkeltal Helse og omsorg
  4. 10.4 Nøkkeltal Kultur og kulturskule
  5. 10.5 Nøkkeltal Oppvekst
 11. 11 Budsjettkommentarar frå einingane
  1. 11.1 Stabar
   1. 11.1.1 Politisk styring
   2. 11.1.2 Rådmannen, arkiv, informasjon, digitalisering, SLT, jus, bustad, GDPR, Prosjektleiar
   3. 11.1.3 Kundesenter
   4. 11.1.4 Fagområdet lønn og personal
   5. 11.1.5 IKT
   6. 11.1.6 Økonomi
   7. 11.1.7 Plan og forvaltning
   8. 11.1.8 Bygg og anlegg
   9. 11.1.9 Kultur
  2. 11.2 Helse og omsorg
   1. 11.2.1 Helse og omsorg overordna
   2. 11.2.2 Helse
   3. 11.2.3 Årdal omsorgssenter
   4. 11.2.4 Hjelmeland omsorgssenter
   5. 11.2.5 NAV
   6. 11.2.6 Barnevernstenesta
 12. 12 Oppvekst
  1. 12.1 Oppvekst overordna
  2. 12.2 Kulturskulen
  3. 12.3 Vaksenopplæring
  4. 12.4 Årdal skule
  5. 12.5 Fister skule
  6. 12.6 Hjelmeland skule
  7. 12.7 Fister og Jøsenfjorden barnehagar
  8. 12.8 Hjelmeland barnehage
  9. 12.9 Årdal barnehage
 13. 13 Investeringar
  1. 13.1 Vedtatte investeringar 2020-2023

7 Nye tiltak som er med i budsjettet

7.1 Nye tiltak

7.1.1 Stabar

Nye budsjettiltak - Stabar
Eining Tiltak Kr
IKT Ny rekrutteringsmodul 17 000
IKT Portal nye system: Booking, MinSide, universell utforming 77 000
IKT Økonomi: Rapportsystemer, robotar, Likningsoppgåve via SvarUt 123 000
IKT Helse og omsorg: Digital vaktbok, Digi kontakt heimeteneste 68 600

 

7.1.2 Oppvekst

Nye budsjetttiltak - Oppvekst
Eining Tiltak Kr
Årdal skule Auka bemanning iht vedtak i 2019. Lagt inn for våren 2020. 270 000
Vidareføring til hausten vurderes ved 1. tertial.
Årdal skule Overført frå Helse og omsorg 218 000

 

7.1.3 Helse

Nye budsjettiltak - Helse
Eining Tiltak Kr
ÅOS Ressurskrevjande brukarar 1 355 000
Helse InfoDoc, skyløsning, digitalt 80 430

 

7.1.4 Bygg og anlegg

Budsjettiltak Bygg og anlegg
Eining Tiltak Kr
Bygg og anlegg Auke i stilling for å ta oppdrag med praktisk bistand 487 000
Reduksjon i helse

 

7.1.5 Vatn og avlaup

Budsjettiltak IVAR
Eining Tiltak Kr
IVAR IKS Kostnadsfordeling produksjon og distribusjon av vatn 164 000
IVAR IKS Avlaupsrensing 26 000
IVAR IKS Generell lønnsvekst og auka timetal for meir reell kostnadsføring 290 000

 

7.2 Kutt eller ekstra inntening

7.2.1 Skatt og finans

Kutt / inntening - Skatt og finans
Tiltak Kr
Nye berekningar syner ei auke m.a. når det gjeld avtale med Suldal -2 500 000

 

7.2.2 Rådmannen

Kutt / inntening - rådmannen
Tiltak Kr
Vakanser, permisjonar 450 000

 

7.2.3 Oppvekst

Kutt / inntening - oppvekst
Tiltak Kr
Færre elevar i vaksenopplæring 600 000
Naudsynte innsparingar i oppvekst, intro og vaksenopplæring 718 000

 

7.3 Ønska tiltak som rådmannen ikkje finn rom for å imøtekoma

Einingane må finna rom til tiltaka innafor eige budsjett, eventuelt at ein kan finna rom innafor tenesteområda sine samla budsjetter.

Ønska tiltak - ikkje innvilga
Eining Tiltak Kr
Årdal skule Trong om auka ressurs til elevar i tråd med tilrådingar frå PPT og helse 490 000
Oppvekst Dekning for å få dekka heile kostnaden til leirskule 62 000
Fister og Jøsenfjorden barnehagar Lønn til vikar, som dei andre barnehagane 40 000
Årdal barnehage Tiltak i tråd med anbefalingar frå helse og PPT 577 000
Hjelmeland skule Spesialtiltak før og etter skuletid 231 000
Barn og unges kommunestyre Sjå orienteringssak

 

Bustadkoordinator:
 Frå 2020 er tre  ordningar som tidlegare  har vore finansiert via Husbanken no  finansiert som del av rammetilskottet. Det gjeld tilpassningstilskottet, etableringstilskottet og tilskott til utredning og prosjektering.  Rådmannen har ikkje funne plass til å setta av  midlar til desse prosjekta. Det er ikkje krav om at kommunen skal ha slik  ordninga, det er tilrådt og det er midlar i rammetilskottet.

Helse:
Frå 2020 er det  lovbestemt at alle komunar skal ha kommunepsykolog. Det er ikkje bestemt noko om stillingsstorleik. Rådmannen finn ikkje å kunne tilsetta nokon personar i ei slik stilling i 2020. Me ser og at det vil være utfordrande å rekruttere personell til ei slik stilling. Rådmannen vil arbeide for å få på plass ei ordning frå 2021. 

I tillegg er det ønskjeleg med tiltak som er å sjå på som driftstiltak. Dette er tiltak som einingane evt. teknisk må sjå på:

Driftstiltak - ikkje innvilga
Eining Tiltak
Årdal skule Nye gardiner i gymsalen
Fister skule Ny solskjerming
Kulturskulen Nytt piano på Årdal skule, nytt flygel i Spinneriet
Jøsenfjorden barnehage Solskjerming. Nytt stellerom.
Hjelmeland barnehage Toddlertoppen Nytt stellerom og vidare arbeid med uteområda
Hjelmeland skule Oppussing av klasserom og arbeidsrom som tilfredstiller aml med forskrifter til lærarane ved skulen
Kyrkjeleg fellesråd Ynskje om auka driftstilskott og eit investeringstilskott på kr 300 000
Barn og unges kommunestyre Meir lokal frukt