Info om Områdeplan Hjelmeland sentrum

Me skal gjennom vinteren og våren arbeide med eit utkast til reguleringsplan for Hjelmeland sentrum. Kart over Hjelmeland sentrum - Klikk for stort bilete   

Kort informasjon om planarbeidet: 

 • Kommunen har engasjert arkitektfirmaet KAP arkitekter v/ Henrik Lundberg. 
 • Det blei varsla oppstart av planarbeidet i november 2020, med frist for oppstartsmerknader 18. januar 2021
 • Takk til alle som har sendt inn synspunkt og meiningar til planarbeidet. Desse blir nå gjennomgått.
 • Ein er nå inne i ein arbeidsperiode: KAP saman med avdeling plan og forvaltning utarbeider nå utkast til reguleringsplan. Planen skal bestå av eit plankart, føresegner og planskildring. Førebels er det kun utarbeidd skisser
 • Det blei avhalde informasjonsmøte om planarbeidet på Teams 7. januar.
 • Utover våren 2021 blir det gjort diverse utgreiingsarbeid og undersøkingar som grunnlag for planarbeidet, som mellom anna går på flaum, grunnforhold, stormflo, trafikk, natur med meir. 
 • I samband med grunnanalysa vil det i månadskifte februar/mars bli tatt grunnboringar på enkelte punkt i planområdet. Aktuelle grunneigarar skal vere varsla.
 • Det har vore avhalde ein god del arbeidsmøter undervegs, til dømes med grunneigarar, interessegrupper, næringsdrivande, regionale myndigheiter og andre. Kan hende det blir fleire arbeidsmøter framover mot våren.
 • Det er eit mål å ha klar eit planforslag til politisk behandling anten i siste møte før sommaren (16. juni) - eventuelt første møte etter sommaren (9. september).
 • Etter at planforslaget er behandla politisk før eller etter sommaren, blir planen sendt ut til høyring. Då vil alle berørte parter bli varsla med brev.
 • Planarbeidet er tufta på formannskapet si oppstartsak 80/20. 

Sjå alle dokument i saka.

Har du spørsmål/kommentarar?

Ta kontakt med:

Arkitekt Henrik Lundberg
KAP- arkitekter
E-post: hl@kap.no 

Rådgjevar arealplan, Hjelmeland kommune
Svanhild Hjorteland Gbada
Tlf. 404 39 127 eller e-post shg@hjelmeland.kommune.no

Plan- og forvaltningssjef, Hjelmeland kommune
Haldis K. Nilsen
Tlf. 414 39 120 eller e-post haldis.nilsen@hjelmeland.kommune.no