• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Innleiing

Skjemautfylling

Søknad om kulturstøtte til konkrete tiltak og prosjekt

Innleiing

Kulturstøtte til konkrete tiltak og prosjekt

Kommunestyret vedtok 6. april 2022 nye retningslinjer for kulturstøtte i Hjelmeland.
Du kan lesa retningslinjene her

Frivillige lag og organisasjonar som driv si verksemd i kommunen vår, kan søka om ulike tilskot. Om ditt lag vil søka om støtte til andre ting enn generell lagsdrift, som til dømes arrangement, kurs og opplæring, oppstart av nytt lag, nye anlegg eller andre konkrete tiltak og prosjekt, ber me deg om å bruka dette skjemaet.

Søknadsfrist for hovudtildelinga av kulturstøtte er 1. april kvart år, men det blir også delt ut støtte etter enkeltsøknadar vidare utover i året.

I søknadsskjemaet blir det spurd etter ei skildring av tiltaket det blir søkt om støtte til, og om ein enkel finansieringsplan for tiltaket. Det blir også spurd etter eventuelle teikningar, illustrasjonar eller andre vedlegg som er relevante for søknaden. Det er lurt å ha dette klart før skjemaet skal fyllast ut.

Det blir forventa oppstart av tiltaket innan 31. mars året etter tildelinga av støtte, og det skal sendast rapport innan tre månadar etter at tiltaket er gjennomført. Det blir laga eige skjema for rapporteringa. I rapporten blir det spurd etter ein enkel rekneskap for tiltaket – i tråd med finansieringsplanen som blei presentert i søknaden. Kommunen kan be om meir detaljert rekneskap om det blir vurdert som nødvendig. Kommunen kan også krevja tilbake heile eller delar av støtta om tiltaket ikkje er gjennomført eller om det blei billegare enn omsøkt. 

Det skal som hovudregel søkast om støtte til tiltak før dei blir gjennomførte, men det kan søkast om støtte til kurs og opplæring av medlemar i lag og organisasjonar etter at kurset er gjennomført.

Kulturstøtte i Hjelmeland har også eit eige skjema for søknadar om generell driftsstøtte. Generell driftsstøtte blir gitt til ordinært lagsarbeid. Tilskotet blir mellom anna vurdert ut frå tal og alder på deltakarane og aktivitetsvolum.
Søkarar må om muleg legga ved årsmelding og rekneskap frå føregåande år.

Søknadsfrist for generell driftsstøtte er 1. april kvart år. Søknadsskjema for ordninga finn du her

Frivillige lag og organisasjonar kan søka om både generell driftsstøtte og støtte til konkrete tiltak og prosjekt.


Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol der du treng hjelp til utfyllinga.
  2. Skjemaet lagrar svara undervegs i utfyllinga. Dersom du vel å avbryte ved f.eks. å lukke nettlesarvindauga eller trykke på Avbryt-knappen og deretter stadfestar at du vil avbryte utfyllinga, vil all informasjon verta borte.
  3. Ingenting vert sendt inn før du sjølv ber om det, ved å velgja Send inn-knappen. Han kjem fram etter at opplysningane er kontrollert og godkjent på oppsummeringssida.

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbola for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt utan aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øvst til høgre dersom du treng hjelp undervegs i utfyllinga.

Vent...

Loader