*FØRESPURNADAR TIL KOMMUNEN
Barnehage
Bustad og eigedom
Helse, omsorg og sosial
Individ og samfunn
Interne skjema for tilsette
Kommunalt vatn og avlaup
Kultur og fritid
Natur og miljø
Næring inkl landbruk
Skattar og avgifter
Skule og utdanning
Sosiale tenester