*FØRESPURNADAR TIL KOMMUNEN
Barnehage og skule
Bustad og eigedom
Helse og omsorg
Helse, omsorg og sosial
Individ og samfunn
Interne skjema for tilsette
Kommunalt vatn og avlaup
Kultur og fritid
Natur og miljø
Næring inkl landbruk
Skattar og avgifter
Sosiale tenester