• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Informasjon

Skjemautfylling

Søknad om kulturmidlar - Elektronisk skjema

Informasjon

Hjelmeland kommune gjer kvart år stønad til tradisjonelt kulturarbeid, barne- og ungdomsarbeid, idretts- og andre fritidsaktiviteter og eldretiltak.

Barne- og ungdomsarbeid blir prioritert ved tildeling av tilskot.

Retningsliner for tildeling
Dette søknadsskjemaet byggjer på Retningsliner for tildeling av kommunale kulturmidlar inkludert nærmiljømidlar. Desse retningslinene seier kva ein får tilskot til og kva ein ikkje får til, og kvar tilskotsordning og føresetnadar for tilskot er nærare omtala her.

Grunnstønad til drift av lag(kulturmidlar) - Søknadsfrist 1.mars.
Slikt tilskot blir gitt til vanlig lagarbeid. Tilskotet vert fordelt etter innkommen søknad med grunnlag i ein sum som årleg vert fastsett av kommunestyret. Tilskotssummen blir vurdert ut frå medlemstal, alder på medlemmene, aktivitetsvolum, årsmelding og regnskap.

Grunnstønad blir gitt til hovudlaga og ikkje direkte til undergrupper. Kulturkontoret kan be om kopi av medlemslister. Stønadsordninga blir kunngjord kvart år.

Klagerett: Fristen for å klage er 3 veker etter at melding om tilskot er mottatt. Formannskapet er klageorgan. Driftsstyret behandlar klagen som første instans.

Oppstartingstilskot
Det kan ytast eit eingongstilskot ved start av nye lag. Laget skal ha faste medlemmer og eit styre. Tilskotet blir normalt avgrensa oppover til kr 2.000. Ved tilskot til utstyr kan ein yta inntil 50% av utgiftene. Det blir tatt omsyn til alderssamansetjing og kostnad.

Tilskot til leiaropplæring
Tilskot til deltaking på kurs kan søkjast gjennom heile året.

Søknaden blir send etter at kurset er avslutta og skal innehalda desse opplysningane: Kurslengde-, kursarrangør-program, legitimerte utgifter for reise-, opphalds og kursutgifter, namn på deltakar frå laget.

Tilskot kan ytast med inntil 50% av samla utgifter til reise, kurs og opphaldsutgifter. Maksimum 2 deltakarar har rett på stønad. Samla tilskot til laget kan ikkje overstiga kr 2.000 i året.

Tilskot til alkoholfrie ungdomsarrangement
Arrangør kan søke om kommunal støtte. Arrangementet skal vera ope for alle og gje høve til fritt og uforpliktande samvær. Storleiken på ei eventuell støtte vert vurdert for kvar enkelt søknad og i samsvar med budsjett for inneverande år.

Andre tilskot
Det er høve til å søke om tilskot til andre kulturtilskot som ikkje er omtala ovanfor. Døme på slik søknad kan vera:

  • støtte til kulturarrangment, ev. underskotsgaranti
  • andre tiltak av kulturell interesse

Søknadar som fell inn under dette punktet vert vurdert i kvart enkelt tilfelle i samsvar med budsjett for inneverande år.


Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol der du treng hjelp til utfyllinga.
  2. Skjemaet lagrar svara undervegs i utfyllinga. Dersom du vel å avbryte ved f.eks. å lukke nettlesarvindauga eller trykke på Avbryt-knappen og deretter stadfestar at du vil avbryte utfyllinga, vil all informasjon verta borte.
  3. Ingenting vert sendt inn før du sjølv ber om det, ved å velgja Send inn-knappen. Han kjem fram etter at opplysningane er kontrollert og godkjent på oppsummeringssida.

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbola for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt utan aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øvst til høgre dersom du treng hjelp undervegs i utfyllinga.

Vent...

Loader