• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
Krever innlogging: Valgfri innlogging til: {{skjemainfo.SkjemaNavn}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*Epostadressen er ikke registrert

Du vil straks motta en e-post med kode. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

Du vil snart motta en e-post med informasjon om aktivering av brukerkontoen din. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

Kontoen din er nå aktivert, trykk på knappen under for å gå videre til skjemaet

Aktiveringslenken du har trykket på er ikke lengre gyldig

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

  1. Medlemsmassen
  2. Målgruppe
  3. Driftsøkonomi
  4. Kurs

Søknad om kulturmidlar - Elektronisk skjema

Hjelmeland kommune gjer kvart år stønad til tradisjonelt kulturarbeid, barne- og ungdomsarbeid, idretts- og andre fritidsaktiviteter og eldretiltak.

Barne- og ungdomsarbeid blir prioritert ved tildeling av tilskot.

Retningsliner for tildeling
Dette søknadsskjemaet byggjer på Retningsliner for tildeling av kommunale kulturmidlar inkludert nærmiljømidlar. Desse retningslinene seier kva ein får tilskot til og kva ein ikkje får til, og kvar tilskotsordning og føresetnadar for tilskot er nærare omtala her.

Grunnstønad til drift av lag(kulturmidlar) - Søknadsfrist 1.mars.
Slikt tilskot blir gitt til vanlig lagarbeid. Tilskotet vert fordelt etter innkommen søknad med grunnlag i ein sum som årleg vert fastsett av kommunestyret. Tilskotssummen blir vurdert ut frå medlemstal, alder på medlemmene, aktivitetsvolum, årsmelding og regnskap.

Grunnstønad blir gitt til hovudlaga og ikkje direkte til undergrupper. Kulturkontoret kan be om kopi av medlemslister. Stønadsordninga blir kunngjord kvart år.

Klagerett: Fristen for å klage er 3 veker etter at melding om tilskot er mottatt. Formannskapet er klageorgan. Driftsstyret behandlar klagen som første instans.

Oppstartingstilskot
Det kan ytast eit eingongstilskot ved start av nye lag. Laget skal ha faste medlemmer og eit styre. Tilskotet blir normalt avgrensa oppover til kr 2.000. Ved tilskot til utstyr kan ein yta inntil 50% av utgiftene. Det blir tatt omsyn til alderssamansetjing og kostnad.

Tilskot til leiaropplæring
Tilskot til deltaking på kurs kan søkjast gjennom heile året.

Søknaden blir send etter at kurset er avslutta og skal innehalda desse opplysningane: Kurslengde-, kursarrangør-program, legitimerte utgifter for reise-, opphalds og kursutgifter, namn på deltakar frå laget.

Tilskot kan ytast med inntil 50% av samla utgifter til reise, kurs og opphaldsutgifter. Maksimum 2 deltakarar har rett på stønad. Samla tilskot til laget kan ikkje overstiga kr 2.000 i året.

Tilskot til alkoholfrie ungdomsarrangement
Arrangør kan søke om kommunal støtte. Arrangementet skal vera ope for alle og gje høve til fritt og uforpliktande samvær. Storleiken på ei eventuell støtte vert vurdert for kvar enkelt søknad og i samsvar med budsjett for inneverande år.

Andre tilskot
Det er høve til å søke om tilskot til andre kulturtilskot som ikkje er omtala ovanfor. Døme på slik søknad kan vera:

  • støtte til kulturarrangment, ev. underskotsgaranti
  • andre tiltak av kulturell interesse

Søknadar som fell inn under dette punktet vert vurdert i kvart enkelt tilfelle i samsvar med budsjett for inneverande år.


Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.

Vent...

Loader

Skjemaeigar:  Hjelmeland kommune | Brukarstøtte telefon 51 75 00 00| Brukarstøtte e-post: postmottak@hjelmeland.kommune.no