• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Innleiing

Skjemautfylling

Søknad om utslepp av sanitært avlaupsvatn frå hus og hytter

Søknadsskjemaet gjeld for:

  • Utslepp frå bustadhus, hytter, turistbedrifter og liknande verksemd med utslepp på mindre enn 50 pe (personekvivalentar).
  • Utslepp av sanitært avlaupsvatn på mindre enn 50 pe i tettbebyggelser som er større enn 2 000 pe i innlandet og 10 000 pe ved kysten.

Skjemaet gjeld ikkje for påkobling til offentleg avlaupsnett.

Informasjon:

  1. Utslepp av sanitært avlaupsvatn er søknadspliktig jf. forureiningsforskrifta kap. 12. Søknad med alle opplysningar vil bli behandla av kommunen. Søknad i samsvar med standardkrava i kap. 12 vil bli behandla innan 6 veker. Søknad om unntak frå standardkrava i kap. 12 vil bli behandla utan ugrunna opphald, men behandlinga kan ta meir enn 6 veker.

  2. For prosjektering og utføring av avlaupsanlegget, gjeld bestemmingane i plan- og bygningslova § 20-1 vedk. søknad om tiltak, godkjenning av føretak og ansvarsrett. Bygging av anlegget kan fyrst starte når det ligg føre eit igangsetjingsløyve frå kommunen.

  3. Les "Rettleiing til søkjar" før du startar utfyllinga.

 

Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol der du treng hjelp til utfyllinga.
  2. Skjemaet lagrar svara undervegs i utfyllinga. Dersom du vel å avbryte ved f.eks. å lukke nettlesarvindauga eller trykke på Avbryt-knappen og deretter stadfestar at du vil avbryte utfyllinga, vil all informasjon verta borte.
  3. Ingenting vert sendt inn før du sjølv ber om det, ved å velgja Send inn-knappen. Han kjem fram etter at opplysningane er kontrollert og godkjent på oppsummeringssida.

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbola for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt utan aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øvst til høgre dersom du treng hjelp undervegs i utfyllinga.
Vent...

Loader