• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Søknad om serveringsløyve

Innleiing

Informasjon

Følgjande krav vert stilt til søkjar om serveringsløyve:

Serveringsstaden skal ha ein dagleg leiar som har det reelle ansvaret for den daglege drifta av serveringsstaden, jf serveringslova § 4.

Dagleg leiar må ha avlagt etablererprøva, jf serveringslova § 5.

Løyvehavar, dagleg leiar og personar som har vesentleg innflyting på verksemda, må ha utvist uklanderleg vandel i høve til straffelovgivinga, skatte- og avgiftslovgivinga, rekneskapslovgivinga, lov om forbod mot diskriminering på grunnlag av etnisitet, religion mv. jf serveringslova § 6


Lov om serveringsvirksomhet (serveringsloven)

Etablererprøven for serveringsvirksomhet 
Informasjon om avlegging av etablererprøve finn du her.


Følgjande vedlegg skal følgje søknaden:

1. Firmaattest for alle firma som er involvert i drifta

2. Utskrift av Foretaksregisterets rolleoversikt for fysiske personar som eig meir enn ein 3-del av foretaket

3. Utskrift av Foretaksregisterets rolleoversikt for foretakets daglege leiar

4. Skatteattest for søkjar/eigar og andre med vesentleg tilknyting til drifta. Skjema RF-1244 fra Skattedirektoratet

5. Teikning av serveringsstaden inne og ute

6. Dokumentasjon av dagleg leiars tilsetting ved serveringsstaden

7. Vitnemål som bekrefter godkjent etablererprøve for dagleg leiar

8. Godkjenning frå branntilsynet

9. Kopi av melding til Mattilsynet

10. Leigekontrakt eller anna dokument som stadfester at søkjar disponerer lokalet til det bruk som det vert søkt om

11. Ved overtaking av verksemda, oppgi tidlegare eigar

 

NB: Saksbehandlinga startar når fullstendig søknad med alle nødvendige vedlegg er mottatt.

Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol der du treng hjelp til utfyllinga.
  2. Skjemaet lagrar svara undervegs i utfyllinga. Dersom du vel å avbryte ved f.eks. å lukke nettlesarvindauga eller trykke på Avbryt-knappen og deretter stadfestar at du vil avbryte utfyllinga, vil all informasjon verta borte.
  3. Ingenting vert sendt inn før du sjølv ber om det, ved å velgja Send inn-knappen. Han kjem fram etter at opplysningane er kontrollert og godkjent på oppsummeringssida.

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbola for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt utan aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øvst til høgre dersom du treng hjelp undervegs i utfyllinga.

Vent...

Loader