• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Innleiing

Skjemautfylling

Kartleggingskjema - Tilbakeslagsventil og vassmålar

Innleiing

Kartlegging av tilbakeslagsventil på privat stikkleidning frå offentleg vassforsyning

Hjelmeland kommune er pålagt å kartlegge risikoabonnentar som kan utgjera ein risiko for forureining av ledningsnettet, og det vil komme eit pålegg om at det skal være installert tilbakeslagsventil på vatn i alle bygg som inngår i kategorien for risikoabonnentar (landbruk, næring, offentlege institusjonar, osv.), som er knytt til den offentlege vassforsyninga.

Dette vert gjort for at framandvatn eller forureina vatn ikkje skal koma inn i det offentlege vassleidningsnettet.

I følgje drikkevassforskrifta skal vassverkseigar kartleggje mulege farar forbundet med drikkevatnets helsemessige tryggleik. Det er difor av stor betyding at abonnentar som kan forureina leidningsnettet vert kartlagt og fulgt opp med krav for å sikre at leidningsnettet ikkje vert forureina om tilbakeslagsventil ikkje alt er montert.

Varselet er gitt med hjemmel i drikkevassforskrifta § 5 4. ledd.

Dersom ein allereie har installert tilbakeslagsventil må dette dokumenterast med bilde som vedlegg til kartleggjingsskjemaet. Det vil bli gjennomført tilsyn på dei eigedomane som har installert tilbakeslagssikring.

Eigedomar som ikkje har installert tilbakeslagssikring vil få pålegg om å installere dette.Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol der du treng hjelp til utfyllinga.
  2. Skjemaet lagrar svara undervegs i utfyllinga. Dersom du vel å avbryte ved f.eks. å lukke nettlesarvindauga eller trykke på Avbryt-knappen og deretter stadfestar at du vil avbryte utfyllinga, vil all informasjon verta borte.
  3. Ingenting vert sendt inn før du sjølv ber om det, ved å velgja Send inn-knappen. Han kjem fram etter at opplysningane er kontrollert og godkjent på oppsummeringssida.

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbola for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt utan aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øvst til høgre dersom du treng hjelp undervegs i utfyllinga.

Vent...

Loader