• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Innleiing

Skjemautfylling

Søknad om seniortiltak - for tilsette

Innleiing

Om ordninga

Seniorpolitiske retningslinjer omfattar ikkje leiarar med leiaravtale i Hjelmeland kommune. Leiarar over 62 år med behov for tilrettelegging skal få dette avtalt gjennom leiaravtale.

Dei økonomiske tiltaka gjeld fast tilsette frå fylte 62 år, til fylte 67, som arbeider i minst 60% stilling.

Søknad kan innvilgast for eitt år om gongen.

Arbeidsplassen vil få overført kr 18 000,- for kver søknad som vert innvilga.

Kr 10 000,- av desse kan tas ut som lønstilskot, eller ekstra fridagar.

Dei resterande kr 8 000,- kan nyttast til tilretteggingstiltak på arbeidsplassen, som t.d.

  • kompetanseheving / kursing
  • fysisk tilrettelegging
  • periodevis innleige av vikarar

Summen på kr 18 000,- gjeld for tilsette i full stilling og vert avkorta tilsvarande for lågare stillingsprosentar.

Tiltaka kan kombinerast med delvis uttak av AFP, så lenge den attverande stillinga er på minst 60%.

Rett til tiltak gjeld frå fyrste heile månad etter fylte 62, 63, 64, 65, eller 66 år.

For undervisningspersonell som samstundes nyttar sentralt undervisningsfritak, vert seniortilskotet redusert med 50%.


Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol der du treng hjelp til utfyllinga.
  2. Skjemaet lagrar svara undervegs i utfyllinga. Dersom du vel å avbryte ved f.eks. å lukke nettlesarvindauga eller trykke på Avbryt-knappen og deretter stadfestar at du vil avbryte utfyllinga, vil all informasjon verta borte.
  3. Ingenting vert sendt inn før du sjølv ber om det, ved å velgja Send inn-knappen. Han kjem fram etter at opplysningane er kontrollert og godkjent på oppsummeringssida.

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbola for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt utan aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øvst til høgre dersom du treng hjelp undervegs i utfyllinga.

Vent...

Loader