• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Informasjon

Skjemautfylling

Varsling om kritikkverdige forhold - Hjelmeland kommune

Informasjon

Informasjon om varsling

Varsling er å melde frå om kritikkverdige forhold som ikkje vert retta opp i. Hjelmeland kommune ønskjer at alle tilsette skal varsle om dei opplever/observerar kritikkverdige forhold.

Med kritikkverdige forhold meiner me:

  • Brot på lov- og avtaleverk
  • Brot på interne retningslinjer
  • Brot på etiske normer
  • Forhold som kan skade tilsette, kommunen eller samfunnet

Varslingsskjemaet er utarbeidt som eit hjelpemiddel, slik at nødvendige opplysningar kjem fram i varselet. Dette for å kunne vurdera om varselet oppfyller kriteriet for varsling, og for å sikre ei god handtering internt i organisasjonen.

Du kan velje å varsle anonymt, men normalt vil openheit sikre betre resultat for alle involverte partar. Som varslar har du uansett krav på fortruleg behandling. Dette inneber at du kun er kjent for ei avgrensa gruppe.

Den som varslar skal så snart som mogleg, og seinast innan 14 dagar, få melding om at varselet er motteke og informasjon om vidare behandling av varselet. Dette føreset at me veit kven som har varsla.

Den som varslar skal ikkje oppleve gjengjelding, som følgje av varsel.Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol der du treng hjelp til utfyllinga.
  2. Skjemaet lagrar svara undervegs i utfyllinga. Dersom du vel å avbryte ved f.eks. å lukke nettlesarvindauga eller trykke på Avbryt-knappen og deretter stadfestar at du vil avbryte utfyllinga, vil all informasjon verta borte.
  3. Ingenting vert sendt inn før du sjølv ber om det, ved å velgja Send inn-knappen. Han kjem fram etter at opplysningane er kontrollert og godkjent på oppsummeringssida.

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbola for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt utan aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øvst til høgre dersom du treng hjelp undervegs i utfyllinga.

Vent...

Loader