• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Informasjon

Skjemautfylling

Kommunal tilskotsordning til lokale verksemder - Koronamidlar

Informasjon

Kommunal tilskotsordning til lokale verksemder i Hjelmeland kommune i 2021

Formannskapet i Hjelmeland har løyvd inntil 1 million kroner frå det kommunale kraftfondet som skal nyttast til ein kommunalt tilskotsordning til føretak som er hardt ramma av følgjene av koronapandemien.

Tilskot kan tildelast etter søknad, og i samsvar med vedtektene til Kraftfondet.
Tilskot kan berre gis til nye tiltak og investeringar. Tilskotet kan ikkje vera ei kompensasjonsordning for tapte inntekter, og kan ikkje nyttast til dekking av avdrag og renter på lån, eller løpande drift.
Det kan maksimalt gis tilskot tilsvarande 50% av kostnad.

Rådmannen har fullmakt til å behandle søknadar om beløp opp til 150 000 kr.
Søknadar om beløp over 150 000 kr blir behandla av formannskapet.
Søknadar blir behandla fortløpande.

Målgruppa er lokale små- og mellomstore verksemder i Hjelmeland. Det er kjent at  verksemder innafor reiselivs-, arrangements- og serveringsnæringane har hatt strenge restriksjonar under koronapandemien, men også andre typar næringar kan prioriterast dersom inntektssvikt kan dokumenterast/ sannsynleggjerast.

Søknaden må, så langt råd, dokumentere tap eller sviktande inntekter som følge av smitteverntiltak og nedstenging. Det må leggjast ved kostnadsoverslag og finansieringsplan for tiltak det blir søkt om tilskot til.
I tillegg må ein opplysa om namn på føretaket og organisasjonsnummer, tilskotsbeløp og kva for anna offentleg støtte føretaket har mottatt i løpet av 2019, 2020 og 2021, og kven som har gitt denne støtta.

Spørsmål om ordninga kan rettast til Torborg Kleppa, torborg.kleppa@hjelmeland.kommune.no, eller tlf. 404 39 123

Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol der du treng hjelp til utfyllinga.
  2. Skjemaet lagrar svara undervegs i utfyllinga. Dersom du vel å avbryte ved f.eks. å lukke nettlesarvindauga eller trykke på Avbryt-knappen og deretter stadfestar at du vil avbryte utfyllinga, vil all informasjon verta borte.
  3. Ingenting vert sendt inn før du sjølv ber om det, ved å velgja Send inn-knappen. Han kjem fram etter at opplysningane er kontrollert og godkjent på oppsummeringssida.

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbola for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt utan aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øvst til høgre dersom du treng hjelp undervegs i utfyllinga.

Vent...

Loader