• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Informasjon

Skjemautfylling

Kommunal kompensasjonsordning til lokale verksemder - Koronamidlar

Informasjon om ordninga

Hjelmeland kommune har fått tildelt eit samla beløp på 250 000 kr som kommunal kompensasjonsordning til lokale verksemder.  Midlane skal nyttast på tiltak for lokale verksemder som er ramma av strenge smitteverntiltak som følgje av koronapandemien.

Målgruppa er lokale små- og mellomstore verksemder i Hjelmeland. Hjelmeland kommune vil prioritera verksemder innafor reiselivs-, arrangements- og serveringsnæringane. Destinasjonsselskap og andre fellestiltak for reiselivet kan også søkje.

Andre verksemder som av ulike grunner fell utanfor generelle kompensasjonsordningar kan også bli vurdert.

Krav til søknaden

Søknaden må, så langt som råd, dokumentere:

  • Tap som følgje av smitteverntiltak og nedstengig, og kva det vert søkt om kompensajon for
  • Skildring av tiltak det vert søkt om tilskot til, med kostnadsoverslag og finansieringplan
  • Det må og opplysast om kva for anna offentleg støtte verksemda har motteke i løpet av 2019, 2020 og 2021 

Søknadsfrist 23. april 2021

For meir informasjon sjå: Statsbudsjettet 2021 – Tilskuddsbrev kommunal kompensasjonsordning til lokale verksemder

Opplysningar som gis i søknaden vil i utgangspunktet være offentlege etter offentlighetslova


Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol der du treng hjelp til utfyllinga.
  2. Skjemaet lagrar svara undervegs i utfyllinga. Dersom du vel å avbryte ved f.eks. å lukke nettlesarvindauga eller trykke på Avbryt-knappen og deretter stadfestar at du vil avbryte utfyllinga, vil all informasjon verta borte.
  3. Ingenting vert sendt inn før du sjølv ber om det, ved å velgja Send inn-knappen. Han kjem fram etter at opplysningane er kontrollert og godkjent på oppsummeringssida.

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbola for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt utan aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øvst til høgre dersom du treng hjelp undervegs i utfyllinga.
Vent...

Loader