• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Informasjon

Skjemautfylling

Kommunal tilskotsordning til næringslivet (Kraftfondet)

Informasjon

Informasjon om ordninga

Hjelmeland kommune har oppretta ei særskilt ordning for tilskot til næringsføremål, inkl. landbruk. Tilskot kan gis til etablering av ny næring eller til investeringstiltak i eksisterande verksemder heimehøyrande i Hjelmeland kommune.  Budsjettramma for ordninga er inntil 1,2 millionar årleg.

Tilskot kan berre gis til nye tiltak og investeringar, og kan ikkje nyttast til dekking av avdrag og renter på lån, eller løpande drift.

Tilskot kan tildelast etter søknad, og tilskot skal tildelast i samsvar med vedtektene til kraftfondet. Etter reglane i kraftfondet skal tilskotet som hovudregel ikkje overstige 50% av kostnad.

Formannskapet prioriterer og tildeler tilskot til søkjarane, etter at rådmannen har førebudd søknadane for behandling.

Søknaden må innehalde:

  • ei utgreiing om den planlagde etableringa/tiltaket det blir søkt om tilskot til
  • det må leggast ved kostnadsoverslag og finansieringsplan
  • namn på føretaket og organisasjonsnummer
  • omsøkt tilskotsbeløp
  • opplysningar om kva for anna offentleg støtte føretaket har mottatt i løpet av dei tre (3) siste åra og kven som har gitt denne støtta

For byggjetiltak eller andre tiltak som krev offentlege løyve, må det vera gitt løyve før ein kan få tilskot.

Midlane blir fordelt etter to årlege søknadsomgangar, med søknadsfrist 15. april og 15. oktober.


Spørsmål om ordninga kan rettast til:

Torborg Kleppa, torborg.kleppa@hjelmeland.kommune.no  tlf: 404 39 123

Wictor Juul, wictor.juul@hjelmeland.kommune.no, tlf:488 98 353

Vedtektene til kraftfondet kan du lesa her


Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol der du treng hjelp til utfyllinga.
  2. Skjemaet lagrar svara undervegs i utfyllinga. Dersom du vel å avbryte ved f.eks. å lukke nettlesarvindauga eller trykke på Avbryt-knappen og deretter stadfestar at du vil avbryte utfyllinga, vil all informasjon verta borte.
  3. Ingenting vert sendt inn før du sjølv ber om det, ved å velgja Send inn-knappen. Han kjem fram etter at opplysningane er kontrollert og godkjent på oppsummeringssida.

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbola for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt utan aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øvst til høgre dersom du treng hjelp undervegs i utfyllinga.

Vent...

Loader