• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
 • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
 • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Informasjon

Skjemautfylling

Tilskot til grøn omstilling for næringslivet

Informasjon

RETNINGSLINER FOR TILSKOT TIL GRØN OMSTILLING

Føremålet med ordninga er redusera klimautslepp og forureining, samstundes å skape og behalde arbeidsplassar, leggje til rette for næringsutvikling og bidra til å skapa levande og berekraftige bygder. Det geografiske verkeområde er Hjelmeland kommune.

 • Ordninga vil prioritere langsiktige tiltak som bidreg til ei varig reduksjon av klimautslepp og til sirkulære løysingar, vidare tiltak som bidreg til innovasjon og til å løyse samfunnsutfordringar.
 • Ordninga er open for søknader frå næringslivet, og søknadar der næringslivet samarbeidar med akademia, sivilt samfunn eller offentleg sektor. Søknadar der aktørgrupper samarbeidar vil bli prioritert. Det kan gis tilskot til utgreiingstiltak og investeringstiltak. Det kan ikkje gis tilskot til drift eller til å dekkje avdrag og renter på lån.
 • Midlar frå denne ordninga kan ikkje tildelast enkeltforetak dersom tilskotet er i strid EØS-avtalen sine reglar om offentleg støtte, reglane for bagatellmessig støtte.
 • Samla tilskot skal som hovudregel ikkje utgjere meir enn 50% av kostnaden for prosjektet, men gode samarbeidsprosjekt med stor miljøgevinst kan få inntil 75%.
  Det kan maksimalt gis kr. 200 000 i tilskot.

Søknaden må innehalde korte og rette opplysningar:

 • Fullstendig informasjon om søkjaren og eventuelle samarbeidspartnarar.
 • Utgreiing om prosjektet, deriblant føremålet med prosjektet, og utgreiing om utfordringa som prosjektet skal løyse, kor stor den forventa klimagevinsten/miljøgevinsten er.
 • Finansiering: søknadsbeløp, eigenkapital og bidrag frå andre offentlege aktørar.
 • Budsjett skal lastes opp i egen fil.

Det skal utarbeidast rekneskap som dokumenterer korleis midlane er nytta. Det skal også utarbeidast ein sluttrapport for aktivitetane der ein vurderer resultatet av prosjektet.

Det blir to årlege søknadsomgangar – 15. april og 15. oktober.

Søknader skal sendast til Hjelmeland kommune, og blir behandla av formannskapet etter at administrasjonen har førebudd sakene for vedtak.

Søkarane har rett til å klaga på vedtak. Klagesaker blir behandla i samsvar med gjeldande reglar
for klagesaker jf. forvaltningslova § 28.

Hjelp
Lukk
 1. Klikk på Hjelpesymbol der du treng hjelp til utfyllinga.
 2. Skjemaet lagrar svara undervegs i utfyllinga. Dersom du vel å avbryte ved f.eks. å lukke nettlesarvindauga eller trykke på Avbryt-knappen og deretter stadfestar at du vil avbryte utfyllinga, vil all informasjon verta borte.
 3. Ingenting vert sendt inn før du sjølv ber om det, ved å velgja Send inn-knappen. Han kjem fram etter at opplysningane er kontrollert og godkjent på oppsummeringssida.

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbola for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt utan aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øvst til høgre dersom du treng hjelp undervegs i utfyllinga.

Vent...

Loader