Betalingssatsar byggesak

Betalingssatsar byggesak
Gebyr 2019 Beløp kr
Bustader, fritidsbustader og næringsbygg inntil 250 kvm BRA (§ 20-1) 12 700
Pr. sekundærleilighet (hybel, sokkelleilighet) 2 140
Tomannsbustad 19 300
Andre småhus, ikkje over 4 bueiningar pr bygg 24 900
Rekkehus, einebustader i rekke, pr bueining 2 140
Bygg med 5 eller fleire bueiningar: grunngebyr + kr 15 pr m2/BRA 26 500 + 15/m2 BRA
Næringsbygg inntil 250 kvm %-BRA 12 700
Næringsbygg over 250 kvm T-BRA (grunngebyr + kr 15 pr m2) 12 700 + 15/m2
Andre tiltak etter § 20-1 inntil 500 m2 BRA 8 000
Andre tiltak etter § 20-1 over 500 m2 BRA (grunngebyr + kr 15/m2 BRA) 8 000 + 15/m2 BRA
Ved to-trinnsbehandling vert det kravd nytt gebyr for 2. trinn 5 500
Gebyr for tiltak ut over eit tiltak (største tiltak til fullt gebyr) 50% av fullt gebyr
Endring i byggeløyve som ikkje krev ny nabovarsling eller løyve frå andre mynde 10% av fullt gebyr
Endring i byggeløyve som krev ny nabovarsling eller løyve frå andre mynde 50% av fullt gebyr
Søknad utan ansvarsrett etter § 20-4 2 860
Førehandskonferanse og anna saksbehandling, pr påbegynt time (inkl. mva) 1 525
Ved ulovleg tiltak; pr påbegynt time i tillegg til ordinærgebyr ordinærgebyr + kr 1 525 pr time (inkl. mva)
Driftsbygning i landbruket inntil 1000 kvm 2 860
Driftsbygning i landbruket over 1000 kvm 12 700
Riving av tiltak etter § 20-1 5 400
Riving av tiltak etter § 20-4 770
Dispensasjonar
Dispensasjonar frå føremål i kommuneplan / reguleringsplan, eller frå § 1-8 i pbl 13 800
Andre dispensasjonar 8 360
Redusert gebyr
Bygningar regulert til bevaring -20%
Rabatt for fleire tiltak i same søknad utover største tiltak (Største tiltak utløyser fullt gebyr) 50% av fullt gebyr
Trekking av sak / søknad før saksbehandling er fullført -50%
Søknad etter § 20-1 utan manglar -20%
Ideelle lag og foreiningar -50%