Betalingssatsar byggesak

Betalingssatsar byggesak 2022
Gebyr 2022 Beløp kr
Bustader og fritidsbustader (§20-1) 13 400
Pr. sekundærleilighet (hybel, sokkelleilighet) 2 260
Tomannsbustad 20 400
Andre småhus, ikkje over 4 bueiningar pr bygg 25 900
Rekkehus, einebustader i rekke, pr bueining 2 280
Bygg med 5 eller fleire bueiningar: grunngebyr + kr 15 pr m2/BRA 25 900 + 15/m2 BRA
Næringsbygg inntil 250 kvm %-BRA 13 500
Næringsbygg over 250 kvm T-BRA (grunngebyr + kr 16 pr m2) 13 500 + 16/m2
Andre tiltak etter § 20-1 enkle konstruksjonar 4 500
Andre tiltak etter § 20-1 inntil 500 m2 BRA 8 500
Andre tiltak etter § 20-1 over 500 m2 BRA (grunngebyr + kr 16/m2 BRA) 8 500 + 16/m2 BRA
Ved to-trinnsbehandling vert det kravd nytt gebyr for 2. trinn 6 075
Gebyr for tiltak ut over eit tiltak (største tiltak til fullt gebyr) 50% av fullt gebyr
Endring i byggeløyve som ikkje krev ny nabovarsling eller løyve frå andre mynde 10% av fullt gebyr
Endring i byggeløyve som krev ny nabovarsling eller løyve frå andre mynde 50% av fullt gebyr
Søknad utan ansvarsrett etter § 20-4 2 975
Søknad om lokal/personleg godkjenning 2 800
Førehandskonferanse og anna saksbehandling, pr påbegynt time (inkl. mva) 1 588 inkl. mva
Ved ulovleg tiltak; pr påbegynt time i tillegg til ordinærgebyr ordinærgebyr + kr 1 588 pr time (inkl. mva)
Driftsbygning i landbruket inntil 1000 kvm 2 980
Driftsbygning i landbruket over 1000 kvm 13 250
Riving av tiltak etter § 20-1 5 660
Riving av tiltak etter § 20-4 805
Dispensasjonar
Dispensasjonar frå føremål i kommuneplan / reguleringsplan, eller frå § 1-8 i pbl 14 600
Andre dispensasjonar 8 850
Redusert gebyr
Bygningar regulert til bevaring -20%
Rabatt for fleire tiltak i same søknad utover største tiltak (Største tiltak utløyser fullt gebyr) 50% av fullt gebyr
Trekking av sak / søknad før saksbehandling er fullført -50%
Søknad etter § 20-1 utan manglar -20%
Ideelle lag og foreiningar -50%