Borgarleg vigsel

Kommunestyret i Hjelmeland har vedteke at me skal ha eit godt og tilgjengeleg vigselstilbod, med vekt på det seremonielle. Me har valt å tilby Spinneriet som lokale for seremonien. Dette er eit unikt bygg som er restaurert som kulturbygg i Hjelmeland sentrum. 

Borgarleg vigsel

Kven kan gifta seg i kommunen?

Alle som oppfyller vilkåra for å inngå ekteskap i Norge etter ekteskapslova kapittel 1.

Når kan me gifta oss?

I utgangspunktet tilbyr me vigsel innafor normal arbeidstid på kvardagar.

I tillegg har me sett av to laurdagar til føremålet:

  • 16. juni
  • 25. august.


Dersom de ønsker at vigselen skal gjennomførast på andre tidspunkt, kan det og la seg gjera, men då må det avtalast i god tid.

Kva kostar det?

Tilbodet om vigsel er gratis for kommunen sine innbyggarar og for personar som er busett i utlandet, men som fyller vilkåra for å inngå ekteskap i Norge. Føresetnaden er at vigselen vert gjennomført innafor normal arbeidstid, og i eit av lokala som vert tilbydd.

Dersom dykk ikkje er busette i kommunen, eller ønsker eit anna tidspunkt eller lokale for vigselen, kan kommunen ta betalt for nødvendige kostnadar.

Kven gjennomfører borgarleg vigsel i kommunen?

I Hjelmeland er det i utgangspunktet ordførar og varaordførar som gjennomfører vigselen. I tillegg har kommunestyret oppnemnt formannskapet sine medlemmer som kommunale vigslarar. 

Korleis gjennomfører ein vigselen?

Det er visse formelle krav til kva som skal gjennomførast ved ein vigsel. Desse følger av ekteskapslova § 11. Minst to vitner skal være til stades under vigselen. Vigslaren nyttar det borgarlege vigselsformularet under vigselen.

Bortsett frå det formelle er det stort sett opp til dykk korleis vigselen vert gjennomført. Dersom det er ønske om musikk, diktopplesing eller liknande, er det viktig at det vert opplyst om dette i samband med bestilling av tid. De er sjølv ansvarlege for praktisk organisering av dette. Vigselen vert i hovudsak gjennomført på norsk. Dersom de treng ha tolk til stades, må de sjølv skaffe det.

Etter vigselen får de med dykk ein midlertidig vigselsattest. Den endelege vert ettersendt frå folkeregisteret.

Kva må gjerast før vigselen?

Før de kan gifta dykk, må det prøvast om vilkåra for å inngå ekteskap er oppfylt. Det er Skatteetaten som gjer denne prøvinga. Frå juni 2018 kan de søkje om prøving av ekteskap digitalt.

Merk at det er dykkar ansvar at dette vert gjort. Saksbehandlingstid hos Skatteetaten kan være inntil tre veker. Når prøving er gjennomført får de tilsendt ein prøvingsattest digitalt som visar at de oppfyller ekteskapsvilkåra.

Les meir på Skatteetaten sine nettsider: Vegen til ekteskapet - steg for steg

 

Merk at prøvingsattesten berre er gyldig i 4 månader, slik at vigselen må finne stad i løpet av desse månadane. Dersom de skal skifte namn i samband med vigselen, må de ordne dette sjølve. 

I tillegg til prøvingsattest må de skaffe minst to vitner som skal vera til stades under vigselen. Desse kan vera forlovarane, eller andre myndige personar. Dersom de ønsker at kommunen skal stille med vitner, må dette avtalast.

Korleis avtalar me tid for vigsel?

Dersom du ønsker å gifta deg i Hjelmeland, eller berre vil ha meir informasjon om tilbodet, kan du ta kontakt med kommunen sitt Kundesenter:

  • e-post: postmottak@hjelmeland.kommune.no
  • brev og besøk: Vågavegen 115, 4130 Hjelmeland
  • telefon: 51 75 00 00

Me oppmodar til å ta kontakt i god tid før planlagt dato for vigsel, spesielt gjeld dette dersom dykk har ønske om tidspunkt utanfor ordinær arbeidstid.

Du kan også nytte vårt elektroniske skjema for bestilling av tid for vigsel.