Vegen opp til Bjødnabu er no open att. Skiforholda er nok ikkje så gode, men følg med i Hjelmeland idrettslag og i Hjelmeland Røde Kors sine kanalar for oppdatering om snøforhold og preparering av løyper. 

Du har kanskje alt høyrt litt snakk om såkalla «Dagsturhytter»? 
I grove trekk går det ut på at kommunen vår kan få bygge ei dagsturhytte til ein verdi av ca. 1 mill. for ca. kr 240 000,-. Det vil nok lura seg inn litt fleire kostnadar her og der, men i teorien er det dette me har å forhalda oss til.

Ein gjestearbeidar frå Litauen som skulle arbeide i kommunen testa måndag positivt for koronaviruset. Mannen som er i 50-åra er isolert og vil bli følgt opp av lokalt helsevesen. Åtte kollegaer er i karantene.

Det er ikkje mistanke om smitte ut i samfunnet elles.

Som dei fleste av dykk har fått med dykk, har regjeringa kome med endringar som gjeld smitteførebyggande tiltak. Me ber våre innbyggarar om å følge dei nasjonale pålegga og tilrådingane. 

Viktig beskjed til deg som mottek heimetenester eller er pårørande.

Forslag til ny reguleringsplan for R154 Sandvik bustadfelt, Fister blir lagt ut på ny høyring, jf vedtak i Areal-og forvaltningsutvalet sitt vedtak i sak 30/20

Ønsker du plass i barnehage til barnet ditt frå hausten 2021? Søknadsfrist til hovudopptaket er 1. februar. Utanom dette er det løpande opptak gjennom året.

Har du hugsa å bestille fiberbreiband? Telenor vil minna om at det er viktig å bestille fiber og TV. 

Det pågår utarbeiding av områdeplan for Hjelmeland sentrum. Torsdag 7. januar hadde me i saman med KAP Arkitekter eit digitalt informasjonsmøte om planarbeidet på Teams.