No kan du bestille møte med ordførar eller saksbehandlarar i kommunen på nettsida vår, og på Facebook.

Me søker for tida etter sjukepleiar, jordmor, helsefagarbeidar og fastlege. I tillegg treng me pedagogisk leiar i barnehagen i Jøsenfjorden. Søknadsfristen for stillingane i helse og omsorg er 14. juni, men du som er fastlege har fram til 1. juli på deg. Fristen for stillinga i Jøsenfjorden barnehage er 21. juni. 

Kommunestyret har sett av kr. 100.000,- frå havbruksfondet til rydding av strender. Pengane delast mellom dei frivillige organisasjonane som vil delta på strandryddinga. Send påmelding med ønskje om aktuelt område til postmottak@hjelmeland.kommune.no innan 17. juni. Betalinga vert utrekna ut i frå tildelt strekning og tal på dugnadstimar. 

I mai fekk Kåre Hjorteland frå Jøsenfjorden utdelt to medaljar. Ei medalje frå Forsvaret for å ha vore med på internasjonal operasjon og ei frå Veteranforbundet til Tysklandsbrigadane, som var utplasserte i Tyskland dei første åra etter krigen. Det var representantar frå Heimevernet som delte ut medaljene. Me gratulerer! 

I starten av mai la me ut anbod om utbygging av breiband i kommunen. Denne utbygginga er retta mot dei områda i kommunen som ikkje har breiband i dag. Når det gjeld område for utbygging kan det være at einskilde område med få aktuelle abonnentar ikkje er tatt med. Me ønsker informasjon om det skulle være område som ikkje har kome med i utlysinga. Eventuelle område vil bli lagt inn. 

Da er kodejakta i gang igjen, og held fram til 31. oktober.

Brannsjefen informerer om at totalforbodet mot bruk av open eld utandørs i kommunen er oppheva, men det generelle forbodet frå 15. april til 15. september gjeld framleis.

Du kan lesa meir om reglane her

Utskriving av eigedomsskatt, skattesatser og botnfrådrag vedtas årleg av kommunestyret (i desember) i budsjettvedtak for neste skatteår. Eigedomsskattesetel for 2019 vert sendt ut 1.mars for eigedom med takst.