På møte i Areal- og forvaltningsutvalet den 08.09.2020 i sak 20/226 blei det vedtatt å leggje forslag til Endring av detaljreguleringsplan for R104 - 139/1,4,5 Svadberg industriområde, Årdal  ut til offentleg ettersyn, jf plan- og bygningslova § 12-10

I år må du til Hjelmelandshallen for å få vaksina. Me ber om at ikkje alle kjem på ein gong og me har difor gjort denne inndelinga: 

 • onsdag 21. oktober kl. 9.30-12 og kl. 13-15
  • dei med etternamn A-K kjem kl. 9.30-12
  • dei med etternamn L-Å kjem kl. 13-15
 • torsdag 22. oktober kl. 15-18
  • dei med etternamn A-K kjem kl. 15-16.30
  • dei med etternamn L-Å kjem kl. 16.30-18
 • ved samkjøring kan dei med ulike etternamn kome på likt

Det er mange som lurer på om dei kan eller bør arrangere noko no under koronapandemien. Det er viktig å finne ein balanse mellom det å kunne leve “som før” og smittevern. Det er fullt mogleg å ha eit arrangement, dersom ein gjer dei rette grepa for å redusere risikoen for smitte. 

Sidan 1974 har TV-aksjonen vore omtalt som den største dugnaden i verda. I år er det ein annan dugnad som er større – kampen mot COVID-19. TV-aksjonen blir difor digital i år. 

For å frigjer personale slik at dei får tid til å teste personar for covid-19 har legekontoret måtta redusera telefontida. Du kan ringe til legekontoret på tlf. 51 75 71 00 mellom kl. 9.00-11.30 og mellom kl. 13.30-15. Du som har fastlege på Hjelmeland kan også kontakte legen din via e-kontakt på helsenorge.no

 

I dag, 1. september, går startskotet for hjortejakta og 25. september startar elgjakta opp. Me har samla litt ny informasjon og nokre påminningar til deg som skal jakte. 

Fram til 2019 er utbygging av breiband vha fiber i kommunen utført av Lyse (Altibox) på såkalla kommersielle vilkår. Dvs. at ein eller fleire teleoperatørar bygger ut fiber der dei finn det økonomisk interessant. Etter samtalar med Lyse har vi innsett at deira interesse for å bygge ut nye områder i Hjelmeland utan stønad er veldig liten. Kommunen har dermed konkludert med at ut over fortetting i dei områda som alt er utbygde, vil vidare utbygging kun finne stad dersom ein teleoperatør får stønad til utbygging. Problemstillinga har vorte ekstra aktuell sidan Telenor i 2019 gjekk ut med ein plan for nedlegging av det eksisterande telefonnettet, der det også vert levert internett via ADSL.

Onsdag 19. august vart det påvist koronasmitte hjå ein person som oppheld seg i Hjelmeland kommune. Dette er første gong smitte er påvist her. Personen er gjestearbeidar frå eit EØS-land som per i dag er “raudt” og vart testa rutinemessig ved ankomst til Noreg medan vedkommande var i karantene. Personen har ingen symptom på covid-19.

Ein ny koronakrisepakke for frivillige lag og organisasjonar er klar. Formålet med ordninga er å kompensere frivillige organisasjonar som har betydelige innteksbortfall frå arrangement eller anna spesifisert aktivitet. 

Krispakke 2 gjeld for perioden 12. mars til og med 31. august 2020. Søkarane må være registert i frivillingregisteret.

Les meir og sjekk om de kan søke kompensasjon.