Vekas møteplan for ordførar Anita Husøy Riskedal. 

Kjenner du ein aktuell kandidat? Nasjonalforeningen for folkehelse delar ut prisen i kvart fylke årleg. 

Kvart år flyttar det folk til Hjelmeland! Kunne du tenke deg å hjelpe desse innbyggarane til å bli kjent i kommunen, bygge nettverk og få gode opplevingar? Eller kanskje bli betre kjent med Hjelmeland i lag med ein ny ven? 

Lotteri- og stiftelsestilsynet har opna for ny søknadsrunde om straumstøtte. No kan du søke straumstøtte for perioden oktober til desember 2022. Lotteri- og stiftelsestilsynet vil betale ut straumstøtte fortløpande etter dei har opna for søknadar, slik at dei som søker tidleg kan få pengane raskast mogleg.

I medhald av plan- og bygningslova § 12-2 har Hjelmeland kommunestyre i sak 72/22 den 15.12.2022 godkjent R183 Detaljreguleringsplan for Ullestad bru med tilhøyrande føresegner.

Lotteri- og stiftelsestilsynet forvaltar tilskotsordninga som skal legge til rette for auka deltaking i idrett og fysisk aktivitet. Det kan gjevast tilskot til prosjekt eller til å få dekka eingongsutgifter i 2023 og 2024.

Kommunestyret vedtok i sak 059/22 å innføre kommunal straumstøtte til næringslivet i kommunen. Ordninga blei vidareført til også å gjelde 1. kvartal 2023, og no er det klart for 2. søknadsrunde.

Søknadsfrist er 15.02.2023

Det er meldt om store nedbørsmengder i dag, fredag 30. desember, frå klokka 11.00 og fram mot midnatt.

For å unngå flom situasjonar kan det no vera fornuftig å sjekka bekkeløp, slukar, stikkrenner og andre nedløp. 

Det er og advart om fare for jord- og sørpeskred som følge av vassmengdane.

Dette sitatet høyrde eg for ein del år sidan, og det beit seg fast. Og i år er det kanskje meir aktuelt enn på veldig mange år, og difor vil eg starte denne julehelsinga med å oppmode alle om å sjå seg litt rundt, og sjå om der er nokon i din nærleik som treng ei hjelpande hand. Enten det er i form av ei oppmuntrande melding, ei gåve, eller anna hjelp. Det gjer noko med oss alle å kjenne at vi er ein del av eit fellesskap der vi vert sett, og der vi kan bidra på ein eller annan måte, med det vi har.