Arbeid med revisjon av beredskapsplan for kommunen har starta opp. Innspel til planarbeidet kan sendast postmottak@hjelmeland.kommune.no innan 16.12.2020.

Areal og forvaltningsutvalet (AFU) vedtok i sak 068/20 å legge følgande vegnamn ut på høyring:

  • Bjørkåsen
  • Valvikvegen

Ventetida er over, her er rådmannen sitt forslag til budsjett for 2021-2024. 

Legekontoret endrar opningstidene sine for å unngå at dei må stenga ned dersom dei tilsette må i karantene. Dette er altså ein midlertidig koronaturnus, der dei utvidar opningstida nokre dagar for å gje same timetilbod til deg som pasient.

Det er auka koronavirussmitte nasjonalt, og regjeringa har satt inn kraftige tiltak som gjeld for heile nasjonen. Først og fremst seier statsministeren: - Hald dykk heime, ha minst mogleg sosial kontakt. 

Målet med tilskotsordninga er å motverke og/eller dempe konsekvensane av fattigdom blant barn og ungdom. Ordninga skal vere eit verkemiddel for å betre sjansane for at fleire barn og unge skal få delta på viktige sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktivitetar, uavhengig av foreldras inntekt eller sosiale situasjon. 

På bakgrunn av  kommuneplan 2019 og vedtak i formannskapet sak 80/20, vert det sett i gong arbeid med ny reguleringsplan R181 Gangveg mellom Vågavegen og Prestøyra - via Klokkarbakken, dvs på baksida av hotellet på Hjelmeland.

På bakgrunn av vedtak i Formannskapet si sak 90/20 vert det sett i gong arbeid med ny reguleringsplan R180 for eksisterande gangsti "Tverrsvinten" i Nordbygda. Grunneigarar og naboar vert særsklit varsla. 

Forslag til lokal forskrift om utslepp av sanitært avlaupsvatn fra bustad, hytter, turistanlegg og liknande verksemder med utslepp mindre enn 50 pe. for kommunane i sørlege del av Ryfylke og på Jæren.