Me har fått spørsmål om å ta imot 60 nye flyktningar i 2023. Desse må ha ein plass å bu. Har du noko ledig (leilegheit, hybel, hus, hytte e.l.) vil me gjerne høyra frå deg! 

Alle over 18 år kan nå bestille ny oppfriskningsdose om dei ønsker. Vaksina er spesielt anbefalt dei over 65 år og risikogrupper mellom 18 og 65 år.

Nå skjer det modernisering av mobilnettet på Randøy (i veke 47) og Årdal (i veke 49). Det betyr at du kanskje vil oppleve at hastigheita og dekninga blir betre i 4G-nettet. Samstundes skal dei starte å skru på 5G-nettet. 

Som del av vassforvaltninga i kommunen blir det arbeida med at den økologiske tilstanden i vatn og vassdrag skal vere god. Tiltak gjennom sjøaureprosjektet i Rogaland er ein del av dette.

Kommunestyret vedtok i sak 059/22 å innføre kommunal straumstøtte til næringslivet i kommunen.

Søknadsfrist er 5. desember 2022.

Planområdet ligg sentralt i tettstaden Hjelmeland, like nord for Vågen. Området skal regulerast til bustadfelt og gir rom for 27-30 nye bustader fordelt på både einebustader, rekkehus/firemannsbustader. 

Mattilsynet innfører infisert sone og portforbod på grunn av fugleinfluensa i Rogaland. Det er påvist fugleinfluensa i Klepp kommune. Reglane som nå er innført gjeld alle i Hjemleland som har dyrehald med fugl, enten du har tre høner eller driv eit kommersielt dyrehald med fugl.

Rycon AS varslar på vegne av grunneigar Kjetil Søyland oppstart av detaljreguleringsplan for 4 nye fritidsbustader på gnr 92 bnr 4, Sandanger, Randøy.

Bestillingsskyss er ein heilt ny måte å tenka kollektivtrafikk på. Du bestiller transport på telefon, går ut til vegen (busstraséen) og går om bord i bussen. Bestillingstilbodet er kvar fredag, og du betalar vanleg busstakst. 

Me treng hjelp til å nå ungdommane! Kjenner du nokon som vil stille til val i ungdomsrådet? Kommunestyret skal velje dei nye representantane 2. november. Ungdom som er interesserte kan ta kontakt med Annbjørg Breiland på tlf. 404 39 154 innan torsdag 20. oktober.