Små barn på skulevegen blir lett usynlege bak store hekkar og busker. Dette kan føre til farlege situasjonar i trafikken. Trygg Trafikk oppmodar folk om å klippe hekkane i samband med skulestart. Høge busker ved avkøyrsler eller store greiner som heng ut i vegkryss kan gjere det svært uoversiktleg for bilistar, syklistar og gåande. Dette er eit aukande problem i sommarmånadane.

Trafikantane mistar ikkje berre sikt, men kan også gå glipp av viktig informasjon når skilt langs vegane vert skjulte av grøne buskvekstar.

Ventar du barn i tida som kjem? Me startar nå opp med ny foreldreførebuande gruppe! Tema er blant anna fødsel, amming, fysisk aktivitet, samspel og familie. 

Torsdag 11. august skal me asfaltera tre kommunale vegar: Hauske, Espelandsvegen og Askvikbakken. Asfalteringa fører til at vegane blir stengte. 

Kulturstøtta som er delt ut denne våren går til alt frå dokumentasjon av gamle ferdselsvegar til datautstyr i Kodeklubben - frå Tuftepark på Randøy til instrument for Knapp toradarlag - frå drift av bygdekvinnelag til etablering av leikeplass i Bjørklund byggefelt i Årdal! 

I medhald av plan- og bygningslova § 12-2 har Hjelmeland kommunestyre i sak 32/22 godkjent detaljreguleringsplan R185 Hetlevik glamping, gnr 1 bnr 4, Randøy.

Det er ei nasjonal anbefaling om at innbyggarar over 75 år tar ei fjerde dose koronavaksine. 

Areal-og forvaltningsutvalet vedtok i sak 34/22 å leggje forslag til detaljreguleringsplan R178 Breivik hyttefelt ut til offentleg ettersyn, jf plan-og bygningslova § 12-11.

Areal-og forvaltningsutvalet vedtok i møte den 2.6.22 i sak 48/22 å leggje forslag til Detaljreguleringsplan R187 Kvaløy, gnr 92 bnr 2, ut til offentleg ettersyn, jf plan-og bygningslova § 12-10.

Areal-og forvaltningsutvalet vedtok i sak 22/21 at R162 Detaljreguleringsplan Solstrand bustadfelt, Fister skal leggjast ut til offentleg ettersyn.

Ravi Rådgivning AS varslar oppstart av reguleringsplanarbeid på Knutsvik, Jøsneset. Planarbeidet gjeld fortetting fritidsbustader, ny småbåthamn og lokalisering av overskotsmasse/landbruk.