Me har no fått svar på oppfølgingsanalysane som er tatt fleire stader på leidningsnettet ut frå Årdal vassverk. Du som er berørt av dette skal få ei melding med oppdatert informasjon. 

Etter pålegg frå Miljødirektoratet skal det i Hjelmeland takast prøvar av alle elg og hjort som er 2 år eller eldre som blir felt under jakta 2019. Det er jegerane sjølv som skal ta ut desse prøvane.

 

 

Det er vedtatt ny bestandsplan for Setesdal Ryfylke villreinområde (2019-2023). Planen skal bidra til ei bærekraftig forvaltning av villreinen med omsyn til bestandstorleik og bestandsutvikling.

 

Dersom du er forhindra frå å røyste på valdagen har du moglegheit til å førehandsrøyste. Dette kan du gjere i perioden 12. august til 6. september, i biblioteket på Vågahuset.

Opningstida er kvardagar kl. 10.00-15.30.

Statkraft skal utføre omfattande arbeid i vannvegane til Saurdal og Kvilldal kraftverk, i perioden juli - september 2019.

 

Ein del lurer på kva som skal byggast ved sida av hotellet i sentrum av Hjelmeland. Det skal bli eit nytt bustadfelt, med både leiligheter og bustader. 

Me har vedtatt å starta opp arbeid med temaplanen "sti og løypeplan". I fyrste runde vert arbeidet konsentrert om Vormedalsheia/Grasdalen. Me inviterer til ope møte på Vormedalen grendahus 19. september kl. 19.00. Innspel til planarbeidet må sendast til kommunen innan 1. oktober 2019. 

Test

For å kunne røyste ved kommunestyre- og fylkestingvalet 9. september, må du stå i manntalet. Dersom du gjer det, får du tilsendt valkort i løpet av sommaren. Manntalet for kommunen vert lagt ut til offentleg ettersyn i Vågastova/biblioteket i perioden 11. juli til og med valdagen. 

Statens Vegvesen varslar oppstart av endring av R135 Detaljreguleringsplan for Helgøy bru.