Føremålet med Frivilligfondet er å stimulera til allsidig kultur- og fritidstilbod for innbyggarar i kommunen vår. Tiltak og aktivitet for barn og unge er særleg prioritert. Søknadsfrist er 1. desember.  

Det er for tida eit utbrot av infeksjon med Chlamydophila pneumoniae i kommunen. Det vart oppdaga først blant barn i ungdomsskulealder, men også funnen hjå både yngre og vaksne. Denne bakterien gir ikkje alltid så mykje symptom og mange blir betre av seg sjølv. Andre kan få influensaliknande symptom, med feber, snue, vondt i halsen og ofte ei kraftig tørrhoste. Nokre får lungebetennelse. Symptoma kan komme snikande og varer gjerne i fleire veker. Alvorlegare sjukdom er svært sjeldan, men vanlegare hjå eldre og dei med dårleg immunforsvar.

Kommunestyret har vedtatt Kommuneplan Hjelmeland 2019-2031 - Samfunnsdel og Arealdel.

Frå 1. januar 2020 skjer det store endringar i kommune- og fylkeskommunestrukturen. Av tekniske årsaker vil det sentrale eigedomsregisteret (Matrikkelen) bli stengt ein periode. 

Grieg Seafood Rogaland AS søker om å flytte oppdrettsanlegget i Sandvik i Erfjord over på sørsida av fjorden til Hundaneset, Jøsneset. Saka skal behandlast som dispensasjon frå gjeldande kommuneplan, og blir med dette lagt ut på høyring før politisk behandling. 

 

 

Legekontoret vil tilby vaksinering i ytterlegare to dagar. 

I samarbeid med Universitet i Stavanger (UiS) og KS er me med i prosjektet «Jobbvinner». Formålet med prosjektet er økt rekruttering av og fokus på å behalde helsefagarbeidarar og sjukepleiarar til dei kommunale helse- og omsorgstenestene. Me skal vere ein god læringsarena for lærlingar, studentar, helsefagarbeidarar og sjukepleiarar.
 
 

Stavanger symfoniorkester inviterer til Nyttårskonsert 8. januar kl. 19.30 - med gratis båtskyss frå Hjelmeland. 

Me har hatt møte med Statens Vegvesen om anleggsarbeidet som pågår på ferjekaiane både på Nesvik og Hjelmeland.