Sidan slutten på februar har me skjøna at verda, landet vårt og kommunen er i ein vanskeleg situasjon på grunn av koronaviruset. Som eit resultat av dette la den norske regjeringa 15. mars ned forbod mot opphald på hytte i andre kommunar enn heimkommunen. Faktisk har dei gått så langt at dei frårår reiser i fritida, og berre strengt naudsynte arbeidsrelaterte reiser. Så langt me kan sjå er dette forbod og frårådingar som fritidsbuande i Hjelmeland i det store og heile følgjer lojalt.

Kommunestyret har vedteke å legga framlegg til ruspolitisk/alkoholpolitisk plan ut til høyring. Planen omhandlar mål og tiltak for rusførebygging og ramer for tildeling av salsløyve/skjenkeløyve for alkohol.

No kan du sende oss sikker digital post. Du kan altså sende oss meldingar og dokument elektronisk, sjølv om dei innheld personsensitive opplysningar som personnummer, sjukdom eller anna. 

Rådmannen har i dag etter delegasjon frå formannskapet og i samråd med kommuneoverlegen gjort vedtak om at dei særlege karantenereglane me har hatt i Hjelmeland vert oppheva frå og med 28. mars.

Mange innbyggarar er no foreløpig isolert frå sine vanlege nettverk på grunn av koronaviruset. Enten fordi dei er i karantene eller fordi dei sosiale og kulturelle tilbooda dei vanlegvis nyttar seg av er avlyst. Kanskje treng du hjelp til å få gjort unna småærend eller kanskje berre at nokon ringer til deg for å sjekke at alt går greit? 

Me har for tida ein konkurranse i kommunen om å ha det vakraste inngangspartiet. Har du bidrag? Gå inn på arrangementet på Facebook og del bilete av ditt inngangsparti. Hjelmeland legekontor har sendt inn sitt bidrag: dei har kanskje ikkje hatt den vakraste inngangen, men deifinitivt den viktigaste! 

Gjekk du glipp av det digitale folkemøtet tysdag kveld? Fortvil ikkje! Du kan no sjå opptaket av møtet. 

Vi er veldig glad i alt de gjer for kommunen vår Hjelmeland, skapar liv og røre og knyttar mange vennskapsband på tvers av kommune- og landegrenser! De bringer også med dykk ressurser, entreprenørskap og kunnskap som vi ikkje ville vore forutan. 

Nett no vil eg likevel oppfordre dykk til å halde dykk i dykkar eigen heim. De skal ha fått ein SMS om dette fredag ettermiddag. Likevel har vi merka markert AUKA aktivitet på hytter og butikkar samanlikna med ei vanleg helg i mars.

"Blomstrande Hjelmeland" er eitt av fleire konkrete tiltak for å skape ein attraktiv stad, både i Hjelmeland sentrum og i resten av kommunen. Gjennom samarbeid med frivillige, næringsliv og kommune ønsker me meir fokus på temaet, for å skape nærmiljø som er trivelege, vakre og som folk føler seg velkomne til.