Du kan no søke om støtte frå Frivilligfondet og om Kulturmidlar. Begge har søknadsfrist 1. mars. 

Hydrogen - grøn energi for framtida? No er det snart eit år til fyrste hydrogenferja i verda vert sett i trafikk over Jøsenfjorden. På konferansen 10. mars set me søkelys på hydrogen som energikjelde og på lavutsleppsamfunnet generelt. 

Viruset har i skrivande stund ikkje blitt påvist hjå pasientar i Noreg. Sjå www.fhi.no og riksdekkande media for dagleg informasjon. 

NVE presenterer nå eit forslag om permanent stenging av Blåsjøvegen for ålmenta.  I praksis betyr det at NVE foreslår at den prøveordninga som har vore i fleire år blir vidareført som ei varig løysing.

På møte i Areal-og forvaltningsutvalet den 10.12.19 i sak 78/19 blei det vedtatt å leggje forslag til endring av Detaljreguleringsplan for R151 - Buhammar hyttefelt ut til offentleg ettersyn, jf plan- og bygningslova § 12-10.

 

I år er vinteren særleg krevjande for villrein. Regn med pågølgjande frost har ført til at store beiteområde i høgheia har isa ned.

Nasjonalforeningen i Rogaland treng forslag til kven som kan vinne Demensprisen 2020. Prisen er eit bilete av kunstnaren Ingar Dale Flatebø. 

Det er blitt oppdaga eit nytt virus, som no blir kalla Novel Coronavirus 2019, i byen Wuhan i Kina, og noko over 500 har blitt testa positivt for dette virus, og ein har hatt 17 dødsfall så langt. Verdas helseorganisasjon, WHO, følger situasjonen nøye, men har i ei uttale basert på all tilgjengeleg informasjon i går sagt at ein IKKJE erklærer dette som ei internasjonal folkehelekrise

Kommunestyret har vedtatt Kommuneplan Hjelmeland 2019-2031 - Samfunnsdel og Arealdel.

Me har hatt møte med Statens Vegvesen om anleggsarbeidet som pågår på ferjekaiane både på Nesvik og Hjelmeland.