Det vert re-godkjenning av badevakter tysdag 23. oktober 2018 kl. 18:00-19:00 i bassenget på Hjelmeland ungdomsskule. Nye badevakter kan også ta kurset og bli godkjent.

Kommunestyret har vedtatt at nokre nye innspel skal innarbeidast i forslaget til den nye kommuneplanen sin arealdel. Desse er no lagt ut på høyring. Fristen for innspel er satt til 20. november. 

Areal og forvaltningsutvalet har vedteke å legge reguleringsplan for Nesvik og Sande ferjekaiar ut på høyring. 

Kommunen ynskjer også i år å dele ut Kulturprisen og Hjelmelandsprisen. Frist for å kome med forslag er 5. november.

Ny, rykande fersk Bondeposten er no ute. Du kan lesa om blant anna produksjonstilskot, autorisasjonskurs plantevernmidlar, gjerdeklyvarar, avlingsskade og mykje meir. 

Det er for tida eit utbrot av infeksjon med Mycoplasma pneumoniae i kommunen, oppdaga først blant born i skulealder. Denne bakterien gir ofte influensaliknande symptom, med feber, snue, vondt i halsen og ofte ei kraftig tørrhoste. Nokre får lungebetennelse. Symptoma kan komme snikande og varer gjerne i fleire veker. Alvorlegare sjukdom er svært sjeldan, men vanlegare hjå eldre og dei med dårleg immunforsvar.

Me er i ferd med å gjennomgå våre tenester med sikte på auka bruk av digitale verktøy. Dette gjer me for å effektivisere og redusere kostnadar. Me startar no med digitalisering av utgåande faktura til kundar. Me tar sikte på at dette trer i kraft frå og med september månad.

Tilbodet om gratis HPV-vaksine til kvinner født i 1991 eller seinare er tidsavgrensa og består av tre vaksinedosar gitt i løpet av 6-12 månadar. Siste frist for å starte vaksinasjon er desember 2018. Dei som har starta innan denne fristen kan bruka første halvdel av 2019 på å fullføra vaksineringa og den siste av dei tre dosane må være tatt innan utgangen av juni 2019. 

Innhald og design er nytt og me håpar du finn informasjonen du er på leit etter. Velkommen!