Kommunestyret skal før sommaren velje nye utval for meddommarar til tingretten, lagmannsretten og jordskifteretten. Dersom dette er noko du kan tenke deg har du no moglegheit til å melde di interesse via skjemaet. 
Frist for dette er 22. mai.

Kommunestyret vedtok i sak 31/20 å legga forslag til planstrategi 2020-2023 ut på høyring. Kommunestyret skal minst éin gang i kvar valperiode og seinast innan eitt år etter konstituering, utarbeide og vedta ein kommunal planstrategi. Strategien bør omfatta ei drøfting av kommunen sine strategiske val knytt til samfunnsutvikling, som langsiktig arealbruk, miljøutfordringar og ei vurdering av kommunen sitt planbehov i valperioden. 

Er du interessert i villreinjakt, men veit ikkje heilt korleis du kjem i gong eller kor du skal få tak i jaktterreng? I samarbeid med verdiskapningsprosjektet i SVR tilbyr Statskog opplæringsjakt 4. - 6. september 2020. Tilbodet gjeld ungdom i alderen 16 - 20 år busett i kommunane Vinje, Bykle, Valle, Bygland, Åseral, Kvinesdal, Sirdal, Hjelmeland og Suldal. 

Mowi ASA søker om løyve jf. akvakulturlova til utviding av produksjonsvolum på lokalitet nr 11893 Fosså i Ombofjorden, Hjelmeland kommune.  
 

8. mai var det 75 år sidan frigjeringa! Me markerte dette ved minnestøtta ved Hjelmeland kyrkje og ved Rømlinghytta i Bønardalen i Årdal.
Markeringa vart filma og gjort tilgjengeleg i nettavisa til Strandbuen og på vår Facebook-side. 

No kan du søke om støtte frå Frivilligfondet. Føremålet med fondet er å stimulera til allsidig kultur- og fritidstilbod for innbyggarane våre. Tiltak og aktivitetar for barn og under er særleg prioritert. Søknadsfrist er 1. juni. 

Endeleg er ventetida over og det er no klart for at du kan starte på årets KODEJAKT! 

Mange innbyggarar er no foreløpig isolert frå sine vanlege nettverk på grunn av koronaviruset. Enten fordi dei er i karantene eller fordi dei sosiale og kulturelle tilbooda dei vanlegvis nyttar seg av er avlyst. Kanskje treng du hjelp til å få gjort unna småærend eller kanskje berre at nokon ringer til deg for å sjekke at alt går greit? 

Me har for tida ein konkurranse i kommunen om å ha det vakraste inngangspartiet. Har du bidrag? Gå inn på arrangementet på Facebook og del bilete av ditt inngangsparti. Hjelmeland legekontor har sendt inn sitt bidrag: dei har kanskje ikkje hatt den vakraste inngangen, men deifinitivt den viktigaste!