Forslag til ny renovasjonsforskrift og kommunalteknisk avfallsnorm for Hjelmeland, Strand og Suldal er no lagt ut til offentleg høyring.
 

Ein ungdom busett i Hjelmeland har testa positivt for koronavirus. Smittevegen er utanfor kommunen. Trinnet på ungdomsskulen og andre nærkontakta har allereie testa seg etter tilråding frå kommunelegen utan at fleire positive dukka opp og dei er tilrådde å testa på ny på måndag.

Har du sjekka kor gamle røykvarslarane dine er? Røykvarslarar bør bytast ut etter 8–10 år. Test røykvarslarane og byt batteri på Røykvarslardagen onsdag 1. desember.

Har du behov for rettleiing og hjelp til stell av høreapparatet ditt? Nå kan du møte våre hørselskontakter for å få hjelp!

Formannskapet i Hjelmeland har vedteke eit framlegg til budsjett for 2022, handlingsplan for 2022-2025 og klimabudsjett for 2022. Framlegget vert no lagt ut på offentleg høyring.
 

Har du lyst til å bli ringevikar? Me treng fleire ringevikarar i barnehagane, på skulane og i SFO. 

To menn i 40-åra og ein mann i 50-åra busett i Hjelmeland er stadfesta smitta med koronavirus i dag. I det eine tilfellet er det kjend smitteveg frå utanfor kommunen, medan to av tilfella er relatert til kvarandre og ein har ukjend smitteveg. Dei smitta vert følgt opp av lokalt helsepersonell. Nærkontaktar er informerte og følger gjeldande retningslinjer. 

Målet med tilskotsordninga er å legge til rette for at alle barn og ungdom skal ha høve til meistring og samfunnsdeltaking. Tilskotsordninga skal bidra til utvikling av opne møteplassar, deltaking på ferie- fritidsaktivitetar og fullføring av utdanningsløp. Målgruppa er barn og unge i alderen 0 til og med 24 år som av ulike grunnar står i fare for å hamne i utanforskap. Enkelte aktivitetstypar kan ha ei meir avgrensa målgruppe, det kjem fram av forskrifta.

Nå har me fått nye datoar, for passbilen kjem tilbake til Hjelmeland i 2022! Bestill deg time allereie i dag, for dette er populært.