Har du behov for rettleiing og hjelp til stell av høyreapparatet ditt? 

Anita Husøy Riskedal er fungerande ordførar. 

Head Energy UP varslar oppstart av endring av reguleringsplan R166 Solvang bustadfelt på gnr 59 bnr 5 Hjelmeland.  

Søknadsfristen for å søke om spelemidlar er 10. oktober 2022. Du kan søke om spelemidlar til bygging og rehabilitering av anlegg for idrett og fysisk aktivitet med stort brukspotensial, samt nærmiljøanlegg.

I medhald av plan- og bygningslova § 12-2 har Hjelmeland kommunestyre i sak 33/22 den 16.06.2022 godkjent R181 Detaljreguleringsplan for gang-og sykkeleveg, Klokkarbakken, Hjelmeland med tilhøyrande føresegner.

Bli med på nasjonal dugnad for å halda strendene reine 9.-18. september. Alle som vil kan vera med, privatpersonar som lag og organisasjonar. Sekkar, hanskar og lodd kan hentast i Ryfylkebiblioteket Hjelmeland.

Frivillige lag og organisasjonar som eig og driv anlegg med straumutgifter, kunne i vinter søka om kompensasjon for høge straumprisar i perioden desember 2021 - mars 2022. Regjeringa har bestemt at ordninga skal forlengast med eit år, til og med mars 2023. Straumstøtta skal betalast ut kvartalsvis, og neste søknadsrunde er 7. september 2022 kl. 13.00. 

Me tilbyr digitale behandlingskurs for innbyggarane i kommunen som ønsker å jobbe med endring i livet sitt. Me har pr. i dag eit kurs: meistring av rusutfordringar.

Kurs i meistring av rusutfordringar gjennomføre du på www.trigga.no. Der jobbar du deg igjennom eit e-læringsprogram, og du får tilbod om samtaler med behandlar undervegs. Dette kurset er utvikla av meistringseininga i Sandnes, og er nå også tilgjengeleg i eit utval andre kommunar.

Det vil etterkvart komme fleire digitale kurs. F.eks. kurs for å meistre spill- avhengigheit og andre avhengigheiter. Når disse er på plass, sender me ut informasjon.

Gjennom å delta på kurset får du kunnskap både om motivasjon, avhengigheit og verktøy for å gjennomføre ei endring.

Det siste året har Arne Skogerbø hatt salsutstilling på Høiland Gard. Onsdag 31. august blei utstillinga teken ned, og Skogerbø fann ut at han ville gleda heimbygda med bilde.

Arbeidet i Tytlandvik er dessverre forsinka på grunn av uforutsette utfordringar. Me må difor arbeida heile neste veke også.

Du må rekna med venting i inntil 20 minutt mellom kl. 7.30 - 15.30 måndag til fredag 29. august - 2. september. Tysdag 30. august er vegen stengt i inntil 2 timar frå kl 17-19. Fotgjengarar kan gå forbi anleggsstaden.