Treng du barnehageplass til barnet ditt frå 1. januar? Søknadsfristen er 1. oktober. 

1352 stemmer er talt og me er offisielt ferdige med valet for denne gang. Oppmøteprosenten var på 69,2% for kommunen vår. Oversikt over resultata av valet kan du finne på valgresultat.no

Me har oppretta eit tverrfagleg nettverk med sjukepleiar, fysio- og ergoterapeut for deg med parkinsonsjukdom. No i haust ønsker me å få til 4 gruppesamlingar for deg som har Parkinson og din næraste pårørande med start 1. oktober. Samlingane vert anna kvar tysdag kl. 14.00 - 16.00 på Helsehuset, Hjelmeland. Samlingane vil ha fagleg fokus og sosialt samvær. 

Mowi Norway South AS søkjer om løyve jf. akvakulturloven til etablering av nytt semilukka produksjonsanlegg for laks sør for Prestholmen i Fisterfjorden. Anlegget vil gjelde produksjon av post-smolt. Omsøkt volum er på 1560 tonn årleg produksjon.

 

Norconsult AS varslar på vegne av grunneigar Arthur Kjetil Sandvik oppstart av reguleringsarbeid på gnr 82 bnr 1, Nordskår, Fister.

 

Det er vedtatt ny bestandsplan for Setesdal Ryfylke villreinområde (2019-2023). Planen skal bidra til ei bærekraftig forvaltning av villreinen med omsyn til bestandstorleik og bestandsutvikling.

 

Statkraft skal utføre omfattande arbeid i vannvegane til Saurdal og Kvilldal kraftverk, i perioden juli - september 2019.

 

Ein del lurer på kva som skal byggast ved sida av hotellet i sentrum av Hjelmeland. Det skal bli eit nytt bustadfelt, med både leiligheter og bustader. 

Me har vedtatt å starta opp arbeid med temaplanen "sti og løypeplan". I fyrste runde vert arbeidet konsentrert om Vormedalsheia/Grasdalen. Me inviterer til ope møte på Vormedalen grendahus 19. september kl. 19.00. Innspel til planarbeidet må sendast til kommunen innan 1. oktober 2019.