Areal-og forvaltningsutvalet har i sak 31/20 den 11.06.2020 godkjent reguleringsendring av R132 Eikelid hyttefelt (PDF, 4 MB), Fister.
 

Dersom du ønsker å få arbeidstakarar til Noreg frå EØS/Schengen, kan du teste desse for koronavirus slik at dei slepp karantene før dei begynner å arbeide. Det skal takast ein test så snart som mogleg etter dei er komne til landet. Dei kan då starte i arbeid så snart ein veit svaret på denne testen, men dei må fortsatt vera i karantene på fritida. Tidlegast 5 dagar etter ankomst kan dei testast ein gong til, og ved negativt svar slepp dei då karantene også på fritida.

Kommunestyret har vedtatt rullerande barnehageopptak som gjeld frå barnehageåret 2020-21. 

Føresette søker til hovudopptaket med den datoen dei ønsker plass. Føresette får tildelt plass ut i frå ønska dato, utan å måtte betale i perioden frem til denne datoen. Barnet vert ikkje registrert med plasseringsstart før ønska dato. Nye plasser i barnehageåret skal som houvdregel tildelas innan ein månad frå søknad.

Kommunestyret godkjente i sak 28/20 den 13.05.20 ei endring av reguleringsplanen R75 Solvåg.  

Som alle andre, må også legane våre få sommarferie. 

Teknaconsult varslar oppstart av regulering av fleire hytter i Breivik på Randøy som fortetting og utviding.
 

Teknaconsult AS melder oppstart av reguleringsplanarbeid med tilhøyrande konsekvensutgreiing. Planarbeidet omfattar eksisterande steinuttak i Randåsen + utviding av uttaket nordover.

 

Er du interessert i villreinjakt, men veit ikkje heilt korleis du kjem i gong eller kor du skal få tak i jaktterreng? I samarbeid med verdiskapningsprosjektet i SVR tilbyr Statskog opplæringsjakt 4. - 6. september 2020. Tilbodet gjeld ungdom i alderen 16 - 20 år busett i kommunane Vinje, Bykle, Valle, Bygland, Åseral, Kvinesdal, Sirdal, Hjelmeland og Suldal. 

8. mai var det 75 år sidan frigjeringa! Me markerte dette ved minnestøtta ved Hjelmeland kyrkje og ved Rømlinghytta i Bønardalen i Årdal.
Markeringa vart filma og gjort tilgjengeleg i nettavisa til Strandbuen og på vår Facebook-side.