Formannskapet i Hjelmeland har vedteke eit framlegg til budsjett for 2022, handlingsplan for 2022-2025 og klimabudsjett for 2022. Framlegget vert no lagt ut på offentleg høyring.
 

Har du lyst til å bli ringevikar? Me treng fleire ringevikarar i barnehagane, på skulane og i SFO. 

To menn i 40-åra og ein mann i 50-åra busett i Hjelmeland er stadfesta smitta med koronavirus i dag. I det eine tilfellet er det kjend smitteveg frå utanfor kommunen, medan to av tilfella er relatert til kvarandre og ein har ukjend smitteveg. Dei smitta vert følgt opp av lokalt helsepersonell. Nærkontaktar er informerte og følger gjeldande retningslinjer. 

Målet med tilskotsordninga er å legge til rette for at alle barn og ungdom skal ha høve til meistring og samfunnsdeltaking. Tilskotsordninga skal bidra til utvikling av opne møteplassar, deltaking på ferie- fritidsaktivitetar og fullføring av utdanningsløp. Målgruppa er barn og unge i alderen 0 til og med 24 år som av ulike grunnar står i fare for å hamne i utanforskap. Enkelte aktivitetstypar kan ha ei meir avgrensa målgruppe, det kjem fram av forskrifta.

Nå har me fått nye datoar, for passbilen kjem tilbake til Hjelmeland i 2022! Bestill deg time allereie i dag, for dette er populært. 

Fugleinfluensa er påvist i Rogaland. Alt fjørfe, og andre fuglar i fangenskap i Rogaland sør for Boknafjorden, må nå haldes inne, eventuelt ute i ein innhegning med tett tak.

Er du på jakt etter ny jobb? Nå har me ein del ledige stillingar i kommunen, kanskje du finn noko som passar for deg? 

Du kan no søkje om støtte frå Frivilligfondet.

Pandemien er dessverre ikkje over, og med aukande smittetrykk i Noreg er det viktig å hugse på køyrereglane. 

Nå er me i gang med DigiHelsestasjon! Denne løysinga gjer det mogleg for deg å kommunisera med helsestasjonen og skulehelsetenesta på nett. Meldingane kjem direkte inn i den elektroniske pasientjournalen. I tillegg til kommunikasjon kan du få varsel om ny time, påminningar og moglegheit for å avbestille timar!