Lotteri- og stiftelsestilsynet forvaltar ei ny tilskotsordning som skal legge til rette for økt deltaking i idrett og fysisk aktivitet for alle barn og unge. Det kan bli gitt tilskudd til prosjekter eller eingangsutgifter.

Vegen i Førrebotn skal asfalterast i veke 21. Arbeidet startar opp måndag 23. mai, og tysdag 24. mai om morgonen kjem båten med alt utstyret. Asfalteringa startar ved sjøen, så arbeidar dei seg oppover dalen i løpet av veka. 

Passbilen kjem til Hjelmeland 12., 13. og 14. juli. Det er ikkje ledige timar no, men følg med på Politiet si heimeside så kan det hende du får tak i ein avbestilling. 

Frivillige lag og organisasjonar som eig og driv anlegg med straumutgifter, kunne i vinter søka om kompensasjon for høge straumprisar i perioden desember 2021 - mars 2022. Regjeringa har bestemt at ordninga skal forlengast med eit år, til og med mars 2023. Straumstøtta skal betalast ut kvartalsvis, og neste søknadsrunde blir i august 2022. 

Sommarutstillinga i Spinneriet handlar i år om vev og vevarbeid med røter i Hjelmeland. 

I medhald av plan- og bygningslova § 12-2 har Hjelmeland kommunestyre i sakene 33/21, 66/21 og 09/21 godkjent R176 Detaljreguleringsplan for Årdal brygge bustadfelt.

Planen gir rom for etablering av 16 nye bustader fordelt på einebustader og samanhengjande småhus + småbåthamn, naust, leikeareal og friområde ved sjøen.  Planen omfattar òg ekisterande bustader/leiligheitsbygg, samt kommunal gjennomkøyringsveg.
 

Følgande namn på ny veg i Førrebotn er på høyring: Førrevegen.

2022 er frivillighetens år! Dette skal me markera i Hjelmeland, og sykkelturen som går frå Nordkapp til Arendal syklar gjennom den flotte kommunen vår torsdag 30. juni og fredag 1. juli. 

Bur du i eit område der det er lagt fiber i Årdal, på Hjelmeland, Fister, Jøsneset, Børøy, Randøy, Viganeset, Viga eller Byrkja? Har du av ein eller annan grunn ikkje fått tilbod om tilkobling? Eller har du ikkje hatt moglegheit på grunn av høg tilknytningskostnad? Nå ønsker me å lage ei oversikt over fastbuande som likevel ønsker tilkobling. Me ønsker også oversikt over fastbuande som ligg utanfor nemnde område i denne artikkelen og som dermed kanskje ikkje kan få tilbod om breiband.  

Forslag til R177 Detaljreguleringsplan for Randøy stein - utviding steinbrot er på høyring fram til 7. juni.