Nå er jakta på elg, hjort og rådyr over, og det er tid for å rapportera resultatet. Det er valdansvarleg representant som skal rapportere årleg fellingsresultat til kommunen. Rapporteringa skal skje innan 14 dager etter jaktslutt.

Me held oss til dei nasjonale retningslinene når det gjeld smittereduserande tiltak.
Les om dei nasjonale retningslinene.

Me anbefalar folk om å følge dei nasjonale rettningslinjene. Les meir om nasjonale anbefalinger, retningslinjer og råd. Me har ei oppfatning om at de som oppheld dykk i Hjelmeland er gode til å følge råda om smittevern. Me vil takka deg for at du tek vare på deg sjølv og andre. 

Ein ungdom i kommunen har testa positivt for koronavirus 30. desember. Ungdommen er elev ved Strand vidaregåande skule. Smittesporingsteama i Hjelmeland og Strand og skulen har eit godt samarbeid, og så langt er 14 elevar og 3 lærarar i karantene til og med 1. januar og vert i tillegg testa for viruset i dag. Utanom skulen er 12 personar i kommunen definert som nærkontaktar og i karantene.

Ein symptomfri person i Hjelmeland har testa positivt for koronavirus. Personen fekk koronavirusinfeksjon i eit anna land tidlegare i haust, og rester av viruset er årsaken til den positive prøven no. Personen er frisk og utgjer ingen smittefare for nærkontaktar.

Året som no snart er komen til ende har vore kanskje det mest spesielle året for ei fleste av oss nokon gong. Me opplevde at samfunnet måtte stengja ned i mars. Frå då  har me heile tida hatt ein kvardag der det handlar om å passa oss for kvarandre. Ei merkeleg oppleving, å oppføra seg som om me går rundt og er redde for kvarandre er ikkje det me vil.

Då dette kom såg me likevel kreativitet i heile samfunnet vårt som er imponerande. Skulane våre fekk til å ha undervising utan å samlast i klasseromma. Helse- og omsorgsarbeidarane våre stod på og gjorde jobben sin på imponerande vis i ei krevjande tid. Det same gjorde dei aller fleste elles i lokalsamfunnet. Lojalitet og oppbretta armar for å gjera situasjonen best mogleg for alle var det eg såg og opplevde i heile kommunen. Kulturen me har bygt opp i eit demokratisk samfunn med gjensidig respekt for kvarandre  har utvilsamt stor ære for eit godt fungerande samfunn trass desse utfordringane. Eg vil med dette retta stor takksemd til alle for den enorme innsatsen som er gjort.

Men me ser at for nokre har dette vorte verre enn for andre. Mange kjenner seg åleine og er blitt sitjande meir i einsemd og fortviling enn før. Eg vonar dette vil betra seg. Eg vonar inderleg at  dei som har hatt det vanskeleg kan koma seg i gong att i løpet av neste år.

I år er me blitt flinke på å bli digitale, med møte, konsertar og debattar som går føre seg inne i ein skjerm med høgtalar der bodskapen oss imellom kjem gjennom lufta. Meir effektive er me blitt. Eg ser likevel fram til ein kvardag der me får til ein mellomting av det me har no og det me hadde. Mykje kan og bør ordnast digitalt. Fysiske møte trengst likevel. Å treffast fysisk og kjennskapen til kvarandre og tilliten me byggjer på det viset er limet i samfunnet vårt.

I lokalsamfunnet i Hjelmeland skjer det ei stor satsing for framtida. Naturressursane våre og folket vårt  er viktige ingrediensar i desse satsingane. Landbasert oppdrett av fisk investerer milliardar i vår kommune. Det er komne nye mjølkekufjøs med robot, og også fleire andre nye driftsbygningar. Foredling med ysteri og større verdikapring av produkta som kjem er eksempel på det. Dette tyder på optimisme blant framoverlente bønder i kommunen vår. 

I tidlegare tider var fruktdyrking svært viktig. No satsar dei på nytt, mange titals millionar er investert i nye frukthagar. Dette i tillegg til dei flinke fruktdyrkarane me alt har frå før. Her ser me også stor vilje til å vidareforedla, blant anna har me fått verdsmeister i siderproduksjon. Vidare held resten av lokalsamfunnet vårt stand. Sjøbasert oppdrett, byggeråstoff, servicenæringane, handel, reiselivsatsing og mat er område der det  er tydeleg vilje til satsing. Dette vitnar om eit lokalsamfunn som er liv laga. Frivillige lag og organisasjonar skapar trivsel og aktivitet. Få område i landet vårt har større  del av folket som er med i organiserte aktivitetar enn i vårt lokalsamfunn.

Eg vil takka alle heiltids- og deltidsinnbyggjarar i Hjelmeland for året me har hatt i lag, ynskjer dykk ei god jul og godt nytt år.

 

Helsing

Bjørn Laugaland

Ordførar Hjelmeland kommune

 

Me oppmodar til testing av alle innreisande frå Storbritannia.
Storbritannina har varsla WHO- og EU-landa om ein ny covid-19 variant som har spreidd seg i Søraust-England. Virusvarianten kan vera 70 prosent meir smittsam enn det opphavlege koronaviruset, men ser ikkje ut til å gje meir alvorleg sjukdom. Alle innreisande frå Storbritannia må visa negativ test på covid-19 når dei kjem til Norge og må følgja karantenereglane. I tillegg oppmodar me til å testa seg for covid-19.

Les meir om virussituasjonen på FHI sine nettsider.

Mange, eller alle, har fått med seg at me har eit prosjekt gåande som heiter "Hjelmeland Naturlegvis!". For dei som ikkje veit, starta dette prosjektet opp i november 2019. Me har no jobba i litt over eitt år, og vil difor dele kva som har skjedd i løpet av dette året med deg.

Det er, som kjent, oppdaga fugleinfluensa i Rogaland. Har du høner eller andre fjørfe i hagen, bør du lesa vidare. Den typen fugleinfluensa som no er påvist er ikkje farleg for menneske, men den smittar veldig lett mellom fuglar. Rogaland er definert som eit av høgrisikiområda for fugleinfluensa. 

Telenor hadde onsdag kveld (25. november) eit digitalt folkemøte på Facebook vedkommande breibandsutbygging i kommunen. Dersom du ikkje fekk med deg møtet av ulike grunnar, kan du finne presentasjonane her.