Nå er arbeidet med å slå saman dei gamle ordningane, Kulturmidlar og Frivilligfond, ferdig. 

I statsbudsjettet for 2022 blei det vedteke å innføra ei ordning med 12 timar gratis SFO for alle elevar i 1. klasse frå skuleåret 2022/2023. Nye forskrifter i tråd med den nye ordninga er nå på høyring, med frist 29. april. når høyringsrunda er over og Stortinget har fatta endeleg vedtak, vil de få vidare informasjon om korleis tilbodet vert organisert i vår kommune. 

Det er koronasmitte hjå to pasientar på korttidsavdelinga på Hjelmeland omsorgssenter. Me gjer det me kan for å skjerma øvrige pasientar for smitte. Pårørande til alle er informert om korleis dei skal forholde seg til dette.

Me har blitt spurt om å ta i mot 55 flyktningar. Alle flyktningar som vert tatt i mot av kommunen må vera registrerte og ha gått gjennom mottakssystemet norske myndigheiter har bestemt. 

Me følger med på situasjonen i Ukraina og førebur oss på å busette flyktningar. For tida jobbar me med å ferdigstilla dei kommunale bustadane me har. 

Me har eit beredskapslager med jodtablettar til barn og unge. Dette lageret skal rekke til éin dose til alle frå 0 til 18 år, i tillegg til gravide og ammande. Me har ein beredskapsplan for utlevering av tablettane innan 4 timar frå varslinga. 

Fredag 4. februar signerte fungerande ordførar Anita Husøy Riskedal kontrakt med Stad Kystbygg AS om bygging av dagsturhytta «Fisterbu». Byggfirmaet skal reisa fleire dagsturhytter i Rogaland utover i 2022. Hjelmeland si dagsturhytte skal etter planen vera klar til innviingsfest i slutten av juni

Me har opna opp for at alle barn mellom 12-18 år (må ha fylt 12 år) kan få koronavaksine dose 2. Me har også opna for at alle barn mellom 5-12 år (må ha fylt 5 år) kan få koronavaksine. 

Grunna høge straumprisar er bustønaden auka fram til mars. Styrkinga gjer at fleire pensjonistar, uføre og andre med låg inntekt kan få bustønad og ekstra stønad til straumutgifter.

Har du behov for rettleiing og hjelp til stell av høyreapparatet ditt?