Areal-og forvaltningsutvalet har vedtatt at planendringssøknad for R166 Detaljreguleringsplan Solvang bustadfelt kan leggjast ut til høyring.  

I medhald av plan- og bygningslova § 12-2 har Hjelmeland kommunestyre i sakene 54/22 02.11.22 og 11/23, 22.02.23 godkjent   R179 Områdeplan Hjelmeland sentrum .

Svært kraftig vind og mykje nysnø frå torsdag ettermiddag gir aukande skredfare og krevande forhold i regionen.

Forsvaret vil i perioden 6. mars – 26. mars 2023, rekvirere områder til gjennomføring av øvinga «Jøssing». Øvinga vil berøre alle kommunar i Rogaland.

Kommunestyret i Hjelmeland vedtok i møte 22. februar å senda forslag til planprogram for kommunedelplan byggeråstoff og deponi ut på høyring. Eit planprgram er ein «plan for planen», dvs. at det skal gi føringar for kva planen skal innehalda, og korleis ein skal gå fram for å utarbeida endeleg planforslag.

Kommunestyret gjorde 16. desember 2022 vedtak om generell eigedomsskatt for heile kommunen etter eigedomsskattelova § 3a. Alminneleg taksering var i 2020. Takstane er gjeldande i 10 år, men vert endra ved vesentleg endring pr. 01.01.2023 (nye tomter, nybygg, utgåtte bygg og frådelingar). Det vert ikkje gitt botnfrådrag. Skattesatsane for 2023 er 2 promille for bustad-, fritidseigedomar og næringstomter og 7 promille for næring/energi og særskilt skattegrunnlag. Minstebeløp pr år for utskriving av skatt er kr 300. Fritak vert gitt etter § 5 og 7. 

Det blei felt 3 elgar i 2022 – det ga ein fellingsprosent på berre 13%, og er den lågast avskytinga så langt tilbake som me har tilgjengeleg statistikk, dvs. 2004. Det blei felt to oksar og ei ku.

Håvard Paulsen frå NRK Super (Barne-TV, Julemorgen, Energikampen, Barn ingen adgang) tok kontakt med Eldfinn då han las i avisa at det hadde vore hærverk i Eventyrskogen. Han blei så irritert at han ville opptre gratis med sitt familieshow om det blei gjenopning av Eventyrskogen, sa han. Så skreiv avisene om tilbodet til Håvard og om den planlagde festen 31. mars. Det las artisten Hilde Selvikvåg. Då ringde ho til Eldfinn og sa at ho òg ville opptre gratis. 

Me treng fleire støttekontaktar til vaksne brukarar. Me ønsker at støttekontaktane skal vera vaksne.

VA-avdelinga jobbar med ombygging av alkaliseringsfilter til Hauskje vassbehandlingsanlegg i veke 9 og 10. I samband med dette vil ph på drikkevatnet synke noko, og kan komme under grenseverdien 6,5. Dette er avklart med Mattilsynet, og vil ikkje ha noko å seie for kvaliteten på drikkevatnet.