Det er mange som lurer på om dei kan eller bør arrangere noko no under koronapandemien. Det er viktig å finne ein balanse mellom det å kunne leve “som før” og smittevern. Det er fullt mogleg å ha eit arrangement, dersom ein gjer dei rette grepa for å redusere risikoen for smitte. 

Plan for digital infrastrukturutbygging i Hjelmeland 2021-2025 blir med dette lagt ut for høyring. Frist for merknad er 11. oktober 2020.

For første gong skal vi gjennomføre ei folkehelseundersøking i Rogaland. Undersøkinga vil gje viktig informasjon om trivsel, velferd og helse hjå rogalendingane, og er eit samarbeid mellom Rogaland fylkeskommune og Folkehelseinstituttet (FHI).

Det nærmar seg tida der faktura for feiing/tilsyn dukkar opp i postkassa/nettbanken. Erfaringsmessig veit me at det då dukkar opp ei rekke spørsmål og me vil prøve å svare på desse alt no. Sidan sist fakturering har me fått tilsett vår eigen feiar i 100 % stilling. Me er difor i ein heilt annan situasjon enn i 2019, då me midlertidig stod utan feiar og berre tok unna det som var akutt.

Sidan 1974 har TV-aksjonen vore omtalt som den største dugnaden i verda. I år er det ein annan dugnad som er større – kampen mot COVID-19. TV-aksjonen blir difor digital i år. 

Rogaland fylkeskommune har nyleg etablert ei prosjektgruppe som skal sjå på vidare detaljprosjektering av fylkesveg 4678 og 4680 mellom  Kleppakrysset – Askvik – Hundsnes – Randøy bru, med mål om gjennomføring. Arbeidet tar utgangspunkt i vedtatt reguleringsplan for vegstrekninga, som mellom anna gir rom for gang- og sykkelveg langs heile strekket, samt utbetringar av kjøreveg.

Formannskapet vedtok 25. august 2020 å starta opp arbeid med sti og løypeplan for heile kommunen under eitt, i staden for ferdigstilling av Vormedalsheia fyrst. 

Me legg med dette ut anbod på brøyting og strøying av kommunale vegar. Anbodet gjeld for vintrane 2020-2022. 

Rogaland Fylkeskommune har utarbeidd forslag til detaljreguleringsplan for g/s-veg langsmed Kyrkjevegen,  fylkesveg 4672 på strekningen Årdalstunet - Bøen. Fylkeskommunen legg nå planforslaget ut til offentleg ettersyn