Betalingssatsar plansaker

Betalingssatsar plansaker 2021
Planbehandling Gebyr kr
Detaljreguleringsplan basis og/eller vesentleg planendring (Prosess som ny plan). Avslag kr 10 000,- dersom utarbeidd planprogram og/eller politisk prinsippavklaring 70 400
Planprogram / KU 20 700
Politisk prinsippavklaring jf. pbl § 12-8 20 700
Tillegg per kvm T-BYA 28
Maksimalbeløp for detaljplan 173 000
Reduksjon ved avslag ved 1. gongsbehandling -15%
Planendring forenkla prosess jf. pbl § 12-14, med høyring og politisk behandling 16 450
Masseuttak - gebyr per dekar 270
Planendring forenkla prosess jf. pbl § 12-14, administrativ behandling (ny) 8 800
Anna sakshandsaming (planteknisk arbeid m.v.) - per time (inkl. mva) 1 588
Oppdrettssaker, grunnpris (1 lokalitet) 8 500
Oppdrettssaker, tillegg per lokalitet 2 180