Betalingssatsar plansaker

Betalingssatsar plansaker

Betalingssatsar plansaker 2023
Planbehandling Gebyr kr
Detaljreguleringsplan basis og/eller vesentleg planendring (Prosess som ny plan). Avslag kr 10 000,- dersom utarbeidd planprogram og/eller politisk prinsippavklaring 73 200
Planprogram / KU 21 500
Politisk prinsippavklaring jf. pbl § 12-8 21 500
Tillegg per kvm T-BYA 28
Maksimalbeløp for detaljplan 178 000
Reduksjon ved avslag ved 1. gongsbehandling -30%
Planendring forenkla prosess jf. pbl § 12-14, med høyring og politisk behandling 22 500
Masseuttak - gebyr per dekar 290
Planendring forenkla prosess jf. pbl § 12-14, administrativ behandling (ny) 9 000
Anna sakshandsaming (planteknisk arbeid m.v.) - per time (inkl. mva) 1 588
Oppdrettssaker, grunnpris (1 lokalitet) 9 000
Oppdrettssaker, tillegg per lokalitet 2 400