Betalingssatsar plansaker

Betalingssatsar plansaker
Planbehandling Gebyr kr
Detaljreguleringsplan basis og/eller vesentleg planendring (Prosess som ny plan). Avslag kr 10 000,- dersom utarbeidd planprogram og/eller politisk prinsippavklaring 68 000
Planprogram / KU (ny) 20 000
Politisk prinsippavklaring jf. pbl § 12-8 20 000
Tillegg per kvm T-BYA 27
Maksimalbeløp for detaljplan 170 000
Reduksjon ved avslag ved 1. gongsbehandling -15%
Planendring forenkla prosess jf. pbl § 12-14, med høyring og politisk behandling 16 000
Masseuttak - gebyr per dekar 260
Planendring forenkla prosess jf. pbl § 12-14, administrativ behandling (ny) 8 500
Anna sakshandsaming (planteknisk arbeid m.v.) - per time (inkl. mva) 1 525
Oppdrettssaker, grunnpris (1 lokalitet) 8 200
Oppdrettssaker, tillegg per lokalitet 2 100