Fakturering av kommunale tenester og eigedomsskatt

Fakturering kommunale avgifter og eigedomsskatt

Kommunale avgifter og eigedomsskatt

Det blir sendt ut eigendomsskattesetel i slutten av februar/starten av mars. Dette er ingen faktura.

Fakturering 1. termin er i slutten av april med forfall 20. mai:

  • Avrekning av vassmålar
  • ½ eigedomsskatt
  • Á konto vatn og avlaup
  • Fastledd vatn og avlaup

Fakturering 2. termin er i slutten av september med forfall 20.oktober:

  • Feiing/branntilsyn
  • ½ eigedomsskatt
  • Fastledd vatn og avlaup
  • Á konto vatn og avlaup
Barnehage og SFO

Vert fakturert 11 ganger per år. Juli er betalingsfri.

Det blir fakturert i slutten av månad med forfall den 20. i neste månad.

Andre tenester

Hovudfakturering er i slutten av månaden, med forfall den 20. i månaden etter.

Digital faktura

Me er i ferd med å gjennomgå våre tenester med sikte på auka bruk av digitale verktøy. Dette gjer me for å effektivisere og redusere kostnadar. Me startar no med digitalisering av utgåande faktura til kundar. Me tar sikte på at dette trer i kraft frå og med september månad.

Les meir om dei ulike alternativa her

Problemer med å betale fakturaen?

Dersom du treng oppdeling av fakturert beløp i fleire terminar, eller ønskjer utsatt forfall, så må du ta kontakt med økonomiseksjonen.

 

Kontonummer for innbetaling

Kommunale avgifter og eigedomsskatt skal innbetalast til kontonummer: 3201 63 29931

Torill Berge
Rådgjevar skatt
E-post
Telefon 404 39 024