Eigedomsskatt

Eigedomsskatt

I kommunen har me eigedomsskatt på alle typar eigedom, inkludert ubebygde tomter. Det kan gis fritak etter eigedomsskattelova §§ 5 og 7. 

Satsar

Skattesats er 2 promille for bustad/fritidseigedom og næringstomt utan bygg/anlegg. For næring/energieigedom (vasskraft, kraftnett m.v.) er skattesatsen 7 promille.

Botnfrådrag

Det er ikkje vedtatt botnfrådrag for 2024. Takst fråtrekt nasjonal reduksjonfaktor på 0,7 gjer skattetakst for bustad og fritidseigendom med bueining/hytte. Minstesats for utskriving av eigedomsskatt er kr 300 pr. år.

Alminneleg taksering

Alminneleg taksering er frå skattåret 2020. Takstane er gjeldande i 10 år. Ny eigedom og eigedom med større endringar (slik som nybygg/tilbygg, frådeling og bygg utgått) i 2023 får ny takst i 2024.  

Særskilt skattegrunnlag

Produksjonsutstyr vert utskrive som særskilt skattegrunnlag med 6/7 reduksjon av grunnlag, etter overgangsreglar §§ 3 og 4.

Utskriving av skatt

Utskriving av eigedomsskatt, skattesatser og botnfrådrag vedtas årleg (i desember) av kommunestyret i budsjettvedtak for neste skatteår.

1. mars kvart år sender me ut eigedomskattesetel for eigedom med takst. Det er 6 vekers klagefrist på taksten, rekna frå 1. mars. Klagerett gjeld både nye takstar, og eldre takstar som ikkje har vært påklaga på same grunnlag før.

Årets eigedomsskatteliste vert lagt ut i biblioteket for offentleg gjennomsyn i 3 veker kvart år, frå 1.mars.

Fakturering av eigedomsskatt

Eigedomsskatt vert fakturert med fire terminer i året

  • 1. termin faktureres i mars med forfall 20. april
  • 2. termin faktureres i mai med forfall 20. juni
  • 3. termin faktureres i september med forfall 20. oktober
  • 4. termin faktureres i november med forfall 20. desember

Du kan som alternativ få faktura for eigedomsskatt/vatn/avlaup pr. eigedom (gards-/bruksnummer og festenummer) med to terminar eller med ein termin i året. 

Dei som vel to terminar i året, får faktura med forfall

  • 20. april
  • 20. oktober

Dei som vel ein termin i året, får faktura med forfall

  • 20. april

Ønsker du faktura i ein eller to terminar, må du kontakte økonomiavdelinga innan 18. mars. Det gjeld også dersom du ønsker å avtale delbetaling av kvar faktura i 2-3 avdrag. 

Les meir om faktura for kommunale avgifter og eigedomsskatt.

Ettergiving eller nedsetting av eigedomsskatt

Eiendomsskatt kan setjast ned eller ettergis dersom det har oppstått tilhøve som vil gjere det særs urimeleg å krevje inn eigedomsskatten, jamfør eigedomsskattelova § 28.

Det er ei konkret heilskapsvurdering som skal ligge til grunn for avgjersla. Skatteytaren har ikkje krav på nedsetting eller ettergiving. Dette er eit strengt vilkår og berre aktuelt reint unntaksvis. Som døme på fritaksgrunn nevnes svekka økonomi som følgje av alvorleg sjukdom eller lignende

Nedsetting kan skje etter søknad frå skattytaren. Avgjersle om nedsetting skal fattast av formannskapet. Vedtaket om nedsetting eller ettergiving av eiendomsskatt vert fatta for eitt år om gongen.

Ny sjablongsatsar for budstad/fritideigedom - houvedtaksering (Almen taksering) for 2020

Gjeldande sjablongsatsar for 2020 er 

Sjablong og kvadratmeterprisar for bygg
Byggningsgrupper Eining Kvadratmeterpris (kr)
Eine-/tomanns-bustad inkl. sokkelleil.,våringshus Pr m2 16000
Rekkjehus, kjedehus, andre småhus, terrassehus, blokker Pr m2 18500
Fritidsbustader, camping/utleigehytter, vandre/ferieheim anneks med bufunksjon Pr m2 20000
Leilegheit, fritidsleilegheit,utleigeleilegheit Pr m2 20000
Isolert vinterhage Pr m2 13000
Bustadgarasjar og uthus, anneks, vinterhage uisolert, carport, bygg m/areal over 15m2 Pr m2 4000
Båtgarasje/naust/sjøbod Pr m2 8000
Isolert lager Pr m2 1200
Brakkerigg landbruk, uisolert lager Pr m2 550

 

Sjablong og kvadratmeterpris for kai, brygge og småbåtanlegg
Kategori Enhet Pris (kr)
Båtplass m/utriggar Pr. stk 50 000
Kai, brygge Pr. løpemeter 15 000
Ny sjablongsatsar for næringseigedom - houvedtaksering (Almen taksering) for 2020
Sjablong/ kvadratmeterprisar - Næringsbygg
Bygningsgrupper Eining Sjablongpris pr m2 areal (kr)
Industribygg produksjon/verksted Pr m2 2300
Lagerbygg isolert, garasje Pr m2 1200
Lagerbygg uisolert, brakkerigg, plasthall, større drivhus Pr m2 550
Kontor og forretningsbygg Pr m2 4500
Hotell og restaurant, enkle campinghytter knytt til camping/hotell Pr m2 4500
Fiskeri- og landbruksbygg Pr m2 Protokoll
Kultur, forskning, helse, fengsel, og beredskap Pr m2 Protokoll
Naust, båtgarasje, sjøbu Pr m2 8000
Kaianlegg Pr m2 Protokoll
Samferdsel og kommunikasjon Pr m2 Protokoll
Sjablong/ kvadratmeterprisar - Tomter
Tomtekategori Eining Kvadratmeterpris
Tomt næring Pr m2 125
Tomt utmark/diverse, areal inntil 8 daa takserast Pr. daa 15

  

Sonekart og retningslinjer

Sjå din eigedomskatt

Torill Berge
Rådgjevar økonomi
E-post
Telefon 40 43 90 24