Eigedomsskatt

Hjelmeland kommune har kommunal eigedomsskatt på all type eigedom, inkl. ubebygde tomter. Det kan gis fritak etter eigedomsskattelovas §§ 5 og 7.

Syner til kommunen sine rammer og retningslinjer for eigedomsskatt (PDF, 587 kB). Retningslinjene gjeld fram til det vert føreteke ny alminneleg taksering.

Om kommunal eigedomsskatt

Satsar

Skattesats er 2 promille for bustad/fritidseigedom og 7 promille for næring/verk og bruk.

Botnfrådrag er kr. 100 000 for kvar godkjente bueining. Takst fråtrekt botnfrådrag = skattetakst.

Alminneleg taksering var i 2008. Takstane er gjeldande i 10 år, med mindre der er større endringar på eigedomen. For skatteåret 2018 er det vedtatt prisauke med 5 % på takst.

Kvart skatteår er det ny/omtaksering av eigedom som har hatt endringar i fjoråret (eks. nye bygg/tilbygg, ny tomt, revet bygg, frådeling eller andre endringer)

Utskriving av skatt

Utskriving av eigedomsskatt, skattesatser og botnfrådrag vedtas årleg av kommunestyret ( i desember) i budsjettvedtak for neste skatteår.

1.mars kvart år sender kommunen ut eigedomskattesetel for eigedom med takst. Det er 6 vekers klagefrist på taksten, rekna frå 01.mars. Klagerett gjeld både nye takstar, og eldre takstar som ikkje har vært påklaga på same grunnlag før.

Årets eigedomsskatteliste vert lagt ut på kundesenteret for offentleg gjennomsyn i 3 veker kvart år, frå 1.mars.

Faktura

Betaling skjer i 2 terminar i skatteåret.

Kommunen sender faktura for 1. halvår sendes ca 25. april med forfall 20.mai, for 2.halvår ca 25.september med forfall 20.oktober.

Det kan avtales utsett forfall eller betalingsavtale med økonomiseksjonen

Ettergiving eller nedsetting av eigedomsskatt

Eiendomsskatt kan setjast ned eller ettergis dersom det har oppstått tilhøve som vil gjere det særs urimeleg å krevje inn eigedomsskatten, jf. eigedomsskattelova § 28.

Det er ei konkret heilskapsvurdering som skal ligge til grunn for avgjersla. Skatteytaren har ikkje krav på nedsetting eller ettergiving. Dette er eit strengt vilkår og berre aktuelt reint unntaksvis. Som døme på fritaksgrunn nevnes svekka økonomi som følgje av alvorleg sjukdom eller lignende

Nedsetting kan skje etter søknad frå skattytaren. Avgjersle om nedsetting skal fattast av formannskapet. Vedtaket om nedsetting eller ettergiving av eiendomsskatt vert fatta for eitt år om gongen.

Torill Berge
Rådgjevar skatt
E-post
Telefon 404 39 024