Bestill situasjonskartpakke

Bestill situasjonskartpakke

Me tilbyr løysing for sjølvbetening for bestilling av situasjonskartpakke i pdf- format til bruk i bygge- og delesaker. Dette er ei betalingstjeneste, situasjonskartpakka koster 599 kroner.

Bestill situasjonskartpakke

Situasjonskartpakka inneheld fleire dokument: 

 • Planrapport – oversikt over kva planar som gjeld for eigedomen
 • Områdeanalyse – viser ulike temadata for valt område – eks rasfare, flaumfare, kulturminne.
 • Kommuneplankart  for valt område
 • Tekstdel til kommuneplan
 • Reguleringsplankart  for valt område
 • Føresegn til aktuell reguleringsplan (viss det er reguleringsplan for området)
 • Situasjonskart – grunnkart med ev ledningar for vatn og avlaup. 

Korleis går eg fram?

 • Søk på eigedomen – da vil du få oversikt ulike produkt.
 • Vel «Situasjonskartpakke Hjelmeland kommune». 
 • Vel arkstorleik – A3 eller A4. og Målestokk – mellom 1:500 og 1:2000
 • Plasser ramma der du ønsker utsnittet og trykk «bestilling»
 • Systemet veiledar vidare 

Du mottar ein e-post når situasjonskartpakka er produsert, dette skjer vanligvis i løpet av nokre minutt. 

Det er og mogleg å bestille nabovarsel via denne løysinga. 

Alternativ:

Det er og mogleg å ta ut situasjonskart og temadata via kommunekart. Då må du søke deg fram til aktuelt område, sette på ønska kartlag, vel «skriv ut» under «Meny»- boksen oppe til venstre i kartvindauget og følg vidare veiledning i portalen. Dette er ikkje ei betalingsteneste.