Fister bygdarad

Fister bygdaråd er eit partipolitisk uavhengig organ, og har som føremål å fremje og ivareta allmenne interesser gjennom samarbeid innad i krinsen, og med andre private og offentlige organ.
Arbeidet skal ha som siktemål å betra tilhøve for busetnad i Fister krins, og samordne sosiale og kulturelle aktiviteter m.v for dei busette i krinsen.
Adresse Kontakt Kategori
Fister bygdarad
Fister
4139 Fister
Fister Bygdaråd
Org.nr. : 912422186
Telefon: Ikkje registrert
Aktivitetar
Kontaktpersonar
Anna
Me oppmodar til aktiv bruk av Facebook - her får ein kontakt med medbygdingar - både fastbuande og deltidsbuande (hytter, besøkande)! Spør, del og gje tilbakemelding! Du er alltid velkommen til å senda oss ei direkte melding her eller på e-post!