Personvernerklæring

Når du brukar nettsidene våre legg nettlesaren din igjen elektroniske spor og informasjon. Informasjonen blir brukt til å betre innhaldet på nettsidene og dei kommunale tenestene. Personvernerklæringa fortel kva som blir samla inn, og korleis me brukar informasjonen.

Rett til personvern og teieplikt 

Alle som utfører tenester på våre nettsider, pliktar å hindra at andre får tilgang eller kjennskap til det han eller ho får kjennskap til om personlege forhold. Dette gjeld også andre opplysningar som skal haldast hemmeleg av omsyn til den som opplysninga gjeld. I einskilde saker er teieplikta serleg streng. 

Lov om handsaming av personvern 

Denne personvernerklæringa følgjer bestemmingane i personopplysningslova med tilhøyrande forskrift.

Rett til informasjon om handsaming av personopplysningar 

Alle som ber om det, skal få vite korleis opplysningane om eigen person blir behandla. Du kan ta kontakt med oss og be om å få vita kva slags opplysningar me har om deg, kva dei skal brukast til, og kor dei er innhenta frå. 

Du skal kunne krevje at feilaktige eller mangelfulle opplysningar om deg blir retta 

Dersom du oppdagar mangelfulle eller feilaktige opplysningar om deg sjølv, ber me om å få melding om dette. 

Du kan krevje at unødvendige opplysningar om deg blir sperra eller sletta

Me slettar eller sperrar opplysningar som ikkje lenger er nødvendige for formålet med registreringa. Dette gjeld ikkje dersom opplysningane skal oppbevarast med heimel i anna lovgivning, til dømes rekneskapslova og arkivlova.

Vidareformidling 

Personopplysningar skal ikkje bli formidla vidare til tredjepart utan at du har samtykka til dette. 

Informasjonstryggleik 

Me har etter personopplysningslova ansvar for at personopplysningane er tilstrekkeleg sikra. Me har system og rutinar som sørgjer for at berre dei som har eit tenestleg behov får tilgang til opplysningane. Vidare sikrar me opplysningar mot å endrast eller slettast av andre enn dei som er autorisert til å gjere dette. 

Informasjonskapslar (Cookies) på våre nettsider

Me bruker informasjonskapslar for å analysere det generelle brukarmønsteret på våre nettsider.

Informasjonskapsler er små tekstfiler som blir plassert i datamaskina di når du laster ned ei nettside. Innhaldet i informasjonskapslane blir utveksla mellom datamaskinen din og nettsidene kvar gong du ser på ei nettside. Kapslane sørgjer for at nettstaden fungerar best mogleg.

Ingen personleg eller identifiserende informasjon blir lagra og me kan ikkje identifisere enkeltbrukarar. I forhold til den norske Ekom-loven er samtykke gitt så lenge innstilingar i nettlesaren er sett til å godta informasjonskapslar og det er informasjon om bruk av desse på nettsida.

Du kan hindra at informasjonskapslar blir lagra på datamaskinen ved å endre innstillingane i nettleseren.

Korleis unngå informasjonskapslar

Viss du ønskjer at informasjonskapslar skal avvisast, kan du endra innstillingane i nettlesaren din slik at du anten blokkerar informasjonskapslar frå å bli lasta ned automatisk, eller at du får eit val om å laste ned kvar einskild informasjonskapsel. Informasjonskapslar som har blitt lasta ned tidligare kan og slettast frå nettlesaren.

Viss du ikkje ønskjer at me nyttar informasjonskapslar, må du unngå å besøke nettstaden.