Barn og unge sitt kommunestyre

Barn og unge sitt kommunestyre har i utgangspunktet møte to gonger i året og består av representantar frå 5. - 10. klasse. På møta behandlast saker som angår nettopp barn og unge, og dei får høve til å gje uttale til administrasjon og politikarar om kva dei meiner.

Det kan vere saker som dei sjølv ønsker å ta opp, eller politiske saker som allereie står på dagsorden for formannskap og kommunestyre.

Datoar for møte og sakene vert tilgjengelege for innsyn på nettsida