Barn med særlege behov

Lurer du på om barnet ditt treng ekstra hjelp og tilrettelegging i barnehagen?

Barn med særlege behov

Barn med behov for spesialpedagogisk hjelp

Kva gjer du om du lurer på om barnet ditt har særlege behov?

 • Ta kontakt med barnehagen, eller helsestasjonen dersom barnet ikkje går i barnehage. Dei gjer sine undersøkingar og prøver ut tiltak. 
 • Dersom barnet framleis etter utprøvde tiltak, har vanskar kan barnehagen/helsestasjonen og føresette sende ei tilvising til PPT (pedagogisk psykologisk teneste).  
 • PPT undersøker kva behov barnet ditt har, og gjer rettleiing og råd kring dette. Foreldra skal vere involvert gjennom heile arbeidet. Dersom PPT konkluderer med at barnet har behov for spesialpedagogisk hjelp, utarbeider dei ei sakkunnig (fagleg) vurdering. 
 • Dersom den sakkunnige konkluderer med at barnet har behov for spesialpedagogisk hjelp, skal kommunen gjere vedtak etter barnehagelova §19a. Det betyr at barnet ditt har rett på spesialpedagogisk hjelp. 
 • Meir informasjon om rettar og saksgang ved spesialpedagogisk hjelp.
 • Kommunen er del av PP-tenesta i Midt-Ryfylke.
Barn med behov for tilrettelegging ut i frå nedsett funksjonsevne
Klagerett
 • Føresette har klagerett ved vedtak om spesialpedagogisk hjelp § 19a og vedtak om tilrettelegging ved nedsett funksjonsevne § 19g. 
 • Føresette har rett til å klage både på avslag, innhaldet i vedtaket, saksbehandlinga og manglande oppfølging av vedtaket.
 • Skjema for klage på vedtak må fyllast ut. 
  • Dersom kommunen ikkje kan imøtekoma klagen, er Fylkesmannen vidare klageinstans. Me sender då klagen vidare til Fylkesmannen for endeleg avgjersle.