Foreldremedverknad

Samarbeidsutvalet (SU) skal være eit rådgjevande, kontaktskapande og samordna organ. Samarbeidsutvalet består av foreldre/føresette og tilsette i barnehagen.

Barnehagen har og eit foreldreråd, som består av alle foreldre / føresette i barnehagen. Foreldrerådet skal fremje felles interesser og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppa skapar eit godt barnehagemiljø. På kvar avdeling er det valt ein foreldrerepresentant som eit spesielt bindeledd mellom foreldra og barnehagen. 
 

Samarbeidsutvalet 2019/2020 består av:


Foreldrerepresentantar

Eikenøtt: Jamaa Nouissri (leiar)

Hasselnøtt: Morten Merland (nestleiar)

Personalet sine representantar

Judith Bergøy

Kari Synnøve Vårvik

Sekretær: Brit Hauge Apeland (styrar)

Me har og valgt å ta med foreldrerepresentantar frå dei andre avdelingane i SU-møta, og desse er:

Bøkehemsen: Helene Jarwson

Solsikkå: Inger Christina Gjil

Løvetann: Therese B. Thorkildsen