Barnehagemiljø og mobbing

Barnehagemiljø og mobbing

Barnehagen skal fremma eit inkluderande og stimulerande miljø, kor alle barn skal oppleve å bli sett og kan delta i leik. Dei tilsette skal sørga for at barna har det trygt og godt når dei er i barnehagen. Alle tilsette har plikt til å følge med på korleis alle barna har det. Dei skal gripe inn viss barn vert utsett for krenkingar, jf. barnehagelova kap. 8 om psykososialt barnehagemiljø.

Kva inneber lovverket om barnehagemiljø?
 • Barnehagen har eit ansvar for å følge med på korleis alle barna har det.
 • Alle tilsette har ei plikt til å gripe inn, viss eit barn ikkje har det bra. 
 • Alle som jobbar i barnehagen skal melde frå til styrar, viss dei får mistanke om eit barn ikkje har det trygt og godt. 
 • Barnehagen må undersøke og sette inn tiltak viss eit barn ikkje har det trygt og godt. 
 • Barnehagen må laga ein skriftleg plan med tiltak, viss eit barn ikkje har det trygt og godt i barnehagen.
 • Barnehageeigar har ansvar for at barnehagane følger reglane og må legge til rette for at barnehagen oppfyller krava i lova. 

Barnehagelova kap. 8 - Psykososialt barnehagemiljø

Utdanningsdirektoratet om barnehagemiljø og lovendringar

Kva gjer eg når barnet mitt ikkje trivst eller vert mobba?
 • Føresette må melde i frå til barnehagen dersom dei opplever at barnet ikkje har det bra. 
 • Viss eit barn, eller føresette til barnet, seier at barnet ikkje har det bra, må barnehagen alltid undersøka kva som har skjedd og følge det opp. 

Utdanningsdirektoratet si side om mobbing og mistrivsel

Nullmobbing - du har rett til å ha det bra

Kva rettar har barnet og kva er barnehagen sitt lovverk?
Korleis jobbar barnehagane med godt barnehagemiljø og førebygging av mobbing?

Alle barnehagane våre har fokus på inkludering, utvikling av sosial kompetanse hos barna, relasjonar og den vaksne si rolle. 

Det er utarbeida "Plan for trygt og godt barnehagemiljø" for barnehagane våre. Dette er ein plan for dei tilsette i arbeidet med barnehagemiljøet. Den inneheld både noko om førebyggande arbeid og handlingsplan å følge når det oppstår situasjonar kor barn ikkje har det bra. 

Førebyggande arbeid

 • Gleding
 • Det er mitt valg!
 • Være sammen
  • Autoritative vaksne (varme og grensesettande)
  • Relasjonsbygging og kommunikasjon
  • Tidleg innsats
  • Handtering av utfordrande åtferd
 • Barnehage-heim-samarbeid
 • Samarbeid på tvers av etatane

Handlingsplan

ved handtering av mobbeåtferd og situasjonar kor barn føler seg krenka/mobba:

Figur som visar stega i handtering av mobbeåtferd og krenkande åtferd - Klikk for stort bileteUtdanningsdirektoratet: Grunnlagsdokument for arbeidet med barnehagemiljø, skolemiljø, mobbing og andre krenkelser, 2017.