Barnehagemiljø og mobbing

Barnehagen skal fremma eit inkluderande og stimulerande miljø, kor alle barn skal oppleve å bli sett og kan delta i leik. 

Barnehagemiljø og mobbing

Kva rettar har barnet og kva er barnehagen sitt lovverk?
Korleis jobbar barnehagane med godt barnehagemiljø og førebygging av mobbing?

Alle barnehagane våre nyttar "Mitt valg!" og "Være sammen" som del av det førebyggande arbeidet. Me har fokus på utvikling av sosial kompetanse hos barna og den vaksne si rolle. 

  • Det er mitt valg!
  • Være sammen
    • Autoritative vaksne (varme og grensesettande)
    • Relasjonsbygging og kommunikasjon
    • Tidleg innsats
    • Handtering av utfordrande åtferd