Overgang barnehage - skule

Overgang barnehage - skule

Me har utarbeidd ein felles plan for barn sin overgang mellom barnehage og skule/SFO. Planen er overordna og forpliktande for alle barnehagar, skular og skulefritidsordningar (SFO) i kommunen.

Formålet med planen er å sikre:

  • at alle barn i Hjelmeland får ein likeverdig, trygg og meiningsfull overgang frå barnehage til skule og SFO. Barn og føresette skal oppleve ein god overgang, og barnet skal kjenne seg trygg og oppleve meistring.
  • at barn og føresette opplever at barnehagen og skulen samarbeidar for å skape samanheng og kontinuitet i læringsinnhaldet.
  • gode rutinar for samarbeid mellom barnehagene og skulane i kommunen.
  • Les sjølve planen for overgang barnehage og skule/SFO (PDF, 2 MB)

I orienteringsheftet nedanfor finn du generell informasjon om skulestart for føresette til alle skulestartarane i kommunen

Sei opp barnehageplass